>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการอนุบาลชุมชน
 โครงการทุนการศึกษา
 โครงการอนุบาลชุมชน
 โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน
 โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนคลองเตย
 โครงการอนุบาลดวงประทีป

 

ความเป็นมา


ชุมชนแออัดทั่วไปมักจะมีปัญหาเรื่องเด็กเล็กไม่มีผู้ดูแล ขณะที่ผู้ปกครองต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพต้องปล่อยเด็กๆ ให้อยู่ตามยถากรรมไปวันๆ ครูประทีป ได้ร่วมกับชาวชุมชนหาทางออกโดยนำประสบการณ์จากโรงเรียนวันละบาทเข้ามาใช้ ศูนย์เด็กเล็กถือเป็นบ้านหลังที่สองที่ช่วยดูแลเด็ก และเติมความรัก ความอบอุ่น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เด็กเล็กจะก้าวสู่ระดับปฐมวัย โครงการนี้เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2524

นโยบาย
ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแออัดให้มีศักยภาพมากขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมการทำงานขององค์กรชุมชนในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

วัตถุประสงค์1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยในชุมชนได้รับการศึกษา ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม มี สุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยง อาสาสมัคร ผู้ปกครอง กรรมการบริหารศูนย์เด็กมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการศึกษา อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม


3. เพื่อให้เกิดการทำงานเครือข่ายด้านการศึกษาปฐมวัยในชุมชน

พื้นที่การทำงาน1. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนล๊อค 1-3 เขต คลองเตย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนน้องใหม่ เขต คลองเตย
3. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนพัฒนาใหม่ เขต คลองเตย
4. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนมหาดไทย 1 เขต ประเวศ
5. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนมหาดไทย 2 เขต ประเวศ
6. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนร่วมใจพัฒนา เขต ประเวศ
7. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนฉลองกรุง เขต หนองจอก


เครือข่ายทำงานด้านเด็กพิเศษ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนล็อค 1-3 เขต คลองเตย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนน้องใหม่ เขต คลองเตย
3. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนพัฒนาใหม่ เขต คลองเตย
4. ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเทพ เขต คลองเตย
5. ศูนย์พัฒนาเด็กแฟลต 12 มูลนิธิรวมน้ำใจ เขต คลองเตย
6. สถานรับเลี้ยงเด็กดวงประทีป (อนุบาลดวงประทีป) เขต คลองเตย
7. โครงการศึกษาพิเศษ เขต คลองเตย
8. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนมหาดไทย 1 เขต ประเวศ
9. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนร่วมใจพัฒนา เขต ประเวศ
10. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนฉลองกรุง เขต หนองจอก
11. ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนบ่อนไก่ เขต ปทุมวัน

12 ศูนย์พัฒนาเด็กสุพรรณิการ์ 2 เขต ดินแดง
13. ศูนย์พัฒนาเด็กพัวชิวติ่ง –ลิ้มเซาะคิ้ม เขต ลาดกระบัง
14. ศูนย์พัฒนาเด็กมิตรปลูกศรัทธา เขต ลาดกระบัง

กิจการรมด้านพัฒนา1. โครงการครอบครัวทดแทน เพื่อชุบชีวิตเด็กวิกฤตในชุมชน เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น ดูแลเด็กที่พ่อแม่ติดยาเสพติด หรือถูกจำคุก อยู่ในความดูแลช่วยเหลือ 40 คน
2. โครงการเติมฝันให้หนูน้อยไม่ด้อยคุณค่า เป็นโครงการจัดกิจกรรมศึกษาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแออัดโดย เน้นการพัฒนาครูให้มีความรู้ในการพัฒนา และดูแลเด็กพิเศษ ตรวจเช็คความบกพร่องเพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟูให้ลดจากความพิการ มีเด็กพิเศษที่เข้าร่วมในโครงการ 119 คน
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนในกรุงเทพฯสถิติ
พื้นที่ในการทำงาน 7 พื้นที่ เครือข่ายทำงานด้านเด็กพิเศษ 14 ศูนย์
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลานกีฬา 6 แห่ง สนับสนุนอาหารกลางวัน 2 ศูนย์

ปัญหาที่พบ -

แนวทางการแก้ไข -

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่1. บริจาคข้าวสาร หรือเครื่องอุปโภคบริโภค
2. บริจาคค่าอาหารกลางวันเด็กรายบุคคล 400 บาท /เดือน
3. รับอุปการะค่าอาหาร และทุนการศึกษารายบุคคล 700 บาท / เดือน
4. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (เนื่องในโอกาสต่างๆ) เฉลี่ยคนละ 20 บาท/วัน
5. อุปกรณ์การศึกษา

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการนี้ คือ นางพเยาว์ น้อยวานิช


วันที่ : 27/02/2566

อ่าน 1657 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting

 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound