>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2554 (ปี 4)
 

พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2554 (ปี 4)

|

มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล“เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี 2554 (ปี 4) จากพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
โดย ดร. กิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ในปีนี้มีเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก 9 คนแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
                   ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง  ได้แก่  นายสัพพัญญู  พรหมมา,  นายพิชิตพล  ขำพลอย,     นางสาวธัญลักษณ์  ลาวแก้ว
        

ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน           ได้แก่  นายทศพล  บ่อกลาง,          นางสาวยนลดา  มีเย็น,    นายชัยวัฒน์   แสงทะมาด

         

           ด้านคุณธรรม                                 ได้แก่   นายกฤษณะ  รอดงาม,    นางสาวสุนีย์  เทพพล,       นางสาวกชกร  จุลศิลป์
         

คุณ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้กล่าวรายงาน คุณชนิสา  ชุติภัทร์ ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ


    

อดีต ประธานมูลนิธิฯ ดร. สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี  และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ สันต์  หัตถีรัตน์ขึ้นกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นกำลังใจ
และเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ สร้างความซาบซึ้งแก่เยาวชนและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง  (วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554 )

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 2618 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องเขียน
 เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงฯ
 คณะครูอนุบาลศึกษาดูงาน
 พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อ ีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน
 วันผู้ให้กำเนิดเกิดเด็กดีและพี ่ชูชัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound