>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Mr. George Hooker คอมพิวเตอร์ใหม่ๆให้น้องศูนย์กา ญจนบุรี ปีที่ 2
 

Mr. George Hooker คอมพิวเตอร์ใหม่ๆให้น้องศูนย์กาญจนบุรี ปีที่ 2

|     ทางโครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี ได้รับความกรุณาจาก Mr. George Hooker ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสทางสังคม โดยการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ค้นคว้าข้อมูลในการทำรายงานประกอบการเรียน และเสริมความรู้พร้อมเปิดโลกทัศน์เด็กและเยาวชนในการรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัย จำนวน 5 เครื่อง 

    

    

ซึ่งในความกรุณาในครั้งนี้ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับแหล่งความรู้ ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะคิดค้น สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ ชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือบางรายอาจนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ เด็กและยาวชน ขอขอบพระคุณ Mr. George Hooker ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1466 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 MR. KEN KINOSHITA เยี่ยมน้อง ๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เนื่องในวันสงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและพิการในสลัม
 แสดงความยินดีครบรอบ 6 ปี Voice TV
 วันพูดเรื่องเพศ
 ประโยชน์ที่เด็กได้จากการเรียนร ะบบมอนเทสซอรี่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound