>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ควันหลงครบรอบ 30 ปีดวงประทีป
 

ควันหลงครบรอบ 30 ปีดวงประทีป

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 30 ปีที่มูลนิธิดวงประทีปได้ก่อตั้ง และดำเนินโครงการต่างๆ กว่า 30 โครงการที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งในมืองและชนบท ตามนโยบายที่ว่า "เพื่อการศึกษาเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้" โดยมีผู้ได้รับการช่วยเหลือกว่า 3 แสนราย
    เริ่มจากช่วงเช้าคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และชาวชุมชนร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป           

                                    
  
เพื่อความเป็นศิริมงคล และในช่วงบ่ายเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระบนเวทีเสวนาในหัวข้อ "ประสบการณ์จากอดีตสุ่คุณค่าอนาคต" โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และ คุณสุเทพ  ดิลกลาภมรกต อดีตเจ้าหน้าที่รุ่นบุกเบิกเป็นผู้ร่วมเสวนา ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ใน อดีต และ ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตประธานมูลนิธิฯ ดร. กิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้อุปการะคุณ และคุณสมสุข  บุญญะบัญชา ผู้ร่วมเสวนา ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการทำงาน โดยคุณสมบัติ  บุญงามอนงค์ (หนูหริ่ง) เป็นผู้ดำเนินรายการ นับเป็นประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเห็นคุณค่าของการต่อสู้และจุดยืนในการเรียนร้องสิทธิอันพึงได้ของคนยาก ไร้ที่นับเป็นพลเมืองที่มีความสำคัญของประเทศ

   
    หลังจากการเสวนาเสร็จสิ้นลง มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทำพิธีมอบ รางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" โดยคุณปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนายสังวาลย์  บุญส่ง ผู้ต่อสู่เพื่อสิทธิในที่อยู่อาศัยหลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาไล่รื้อซ้ำ แล้วซ้ำเหล่า จนกระทั่งได้รับการยอมรับจากชาวชุมชนเลือกให้เป็นผู้นำในการต่อรองกับเจ้า ของที่จนได้รับอนุมัตโครงการบ้านมั่นคงจากรัฐ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆ หลายแห่ง (ติดตามรายละเอีดยได้ในประวัติของนายสังวาลย์ บุญส่ง) 

        

    จากนั้นคุณครูประทีปได้กล่าวเรียนเชิญท่านเอกอัคราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศ ไทย Mr. Hideaki KOBAYASHI ขึ้นมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิฯชาวญี่ปุ่น และกล่าวแสดงความยินดีกับการทำงานของมูลนิธิดวงประทีป

      

    หลังจากที่แดดร่มลมตก พิธีมอบหนังสือนิทานแก่ผู้ปกครอง ตามโครงการส่งเสริมการรักการอ่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ลุกซ์ รอยัล ประเทศไทย เป็นโครงการที่ให้ผู้ปกครองได้ยืมหนังสือไปอ่านให้บุตรหลานฟังที่บ้าน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลาน และส่งเสริมการสร้างจินตนาการในเด็ก
    
   และตามด้วยพิธีมอบป้ายบ้านตามโครงการบ้านน่าอยู่ครอบครัวอบอุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Elsereine 1% Club วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้ชาวชุมชนร่วมกันสร้างชุมชนสีเขียว สะอาด ถูกสุขลักษณะ และช่วยลดภาวะโลกร้อน  โดยคุณสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภาได้ให้
เกี่ยรติมอบป้ายบ้านแก่ผู้แทนชาวชุมชนจำนวน 30 ราย
    
   และปิดท้ายวันครบรอบ 30 ปีด้วยการรวมพลคนจนเมือง  โดยพี่น้องชาวชุมชนแออัดทั้งในและนอกเขตคลองเตยได้นำอาหารข้าวหม้อ แกงหม้อมาร่วมรับประทาน บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุข สนุก และความเป็นกันอย่าง่ตามแบบอย่างคนจนเงิน แต่ไม่จนน้ำใจ
  
และก่อนจากกันในวันนี้ เพื่อนพ้องพี่น้องต่างร่วมจุดเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างในการนำทางสู่ความ สำเร็จ เปรียบเสมือนโลโก้ของมูลนิธิดวงประทีป             

                
   

วันที่ : 07/06/2560

อ่าน 1451 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บริษัทนานมีบุ๊คมอบหนังสือแด่ในชุมชนแออัด
 ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดิน-ศูนย์การเ รียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กแ ละเยาวชน
 การก่อสร้างศูนย์พัฒนา และหอหลบภัยบ้านน้ำเค็ม จังหวัดพังงา
 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5 ศูนย์กาญจนบุรี
 ชาวชุมชนแออัดอาสาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound