>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักศึกษา Tulane University ดูงานด้านเอดส์
 

นักศึกษา Tulane University ดูงานด้านเอดส์

|เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  นักศึกษา Tulane University จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 16 คนมาดูงานด้านเอดส์โดยมีคุณนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ มูลนิธิดวงประทีป ให้การต้อนรับและบรรยาย หลังจากนั้นได้เยี่ยมชุมชน ล็อค 4-5-6  เพื่อศึกษาและดูความเป็นอยู่ของชาวชุมชนวันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1076 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เรื่องเล่าเดือนสิงหา ที่กาญจนบุรี
 ความก้าวหน้าของน้อง"ขวัญข้าว " นักเล่านิทานรุ่นจิ่ว
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 กิจกรรมเพื่อสังคม
 คณะ Rotary Club Of Toyanaka มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุในชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound