>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักศึกษาWPI นำเสนองานวิจัยเพื่อความยั่งยืน
 

นักศึกษาWPI นำเสนองานวิจัยเพื่อความยั่งยืน

|

  

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม คณะนักศึกษาจาก WPI (Worcester Polytechnic Institute) ได้แก่ Mr. Kevin O’ Brien Ms. Anne Rocheleau & Mr. Joseph Mayo นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ น.ส.เขมจิรา วัฒนากรชัย น.ส. เอริกา คูโบต้าได้นำเสนองานโครงการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่(Palm Oil Processing Recommendations to Support the New life Project for Underprivileged Children) และกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม ( Palm Oil Processing) เพื่อศึกษาวิจัยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการผลิตน้ำมันปาล์ม เพื่อความยั่งยืนของโครงการ และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นโครงการศึกษาวิจัยร่วม   และโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิดวงประทีป โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานมูลนิธิดวงประทีป และอาจารย์ที่ปรึกษาจากWPI Associate Prof. Chrysanthe Demetry, Prof. Rick Vaz , ดร.ศุภวุฒ นโนจันทร์ ผู้ช่วยคุณครูประทึป และคุณรชยาอิทธิรัตนา ผู้อำนวยการโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ มูลนิธิดวงประทีปให้คำปรึกษา ซึ่งโครงการดังกล่าวคณะนักศึกษากลุ่มนี้ได้ลงพื้นที่ที่โครงการนิวัตน์สู่ชี วิใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี และดูงานที่โรงงานบีบปาล์มในพื้นที่ดังกล่าวด้วย เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552      
      


วันที่ : 11/08/2558

อ่าน 1154 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คุณซูซูกิ และคณะช่างตัดผมชาวญี่ปุ่น เยี่ยมน้องๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 เต็มจำนวนแล้ว .. สำหรับผู้ต้องการเครื่องช่วยฟัง
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มเยาวชนทุนกับคณะครู-นักเรียนนานาชาติซาอุดิอาราเบีย
 ลงเยี่ยมชุมชนการเคหะหนองจอก
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound