>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักศึกษาภาควิชาสุนทรียภาพเพื่อ คุณภาพชีวิตกับกิจกรรมเพื่อสังค ม
 
|

            
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 35 คน ในภาควิชาสุนทรียภาพเพื่อคุณภาพชีวิต โดยอาจารย์ วรพรรณ กีรานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มามอบความสนุกสนานด้วยกิจกรรมสันทนาการ และการแสดงละครสอดแทรกเพลงหน้าที่ของเด็กดี และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้องมูลนิธิดวงประทีป   
           
 และเด็กการศึกษาพิเศษ ณ มูลนิธิดวงประทีป นำความสุขและความรู้ให้กับเด็กๆผ่านศิลปะการแสดงเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆเป็น เด็กดีเติบโตอยู่ในสังคมต่อไป


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 835 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การมาเยือนของคณะนักศึกษานานาชา ติ Lifeworks รุ่นที่ 5 ศูนย์กาญจนบุรี
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 รวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ
 ครอบครัวทดแทนครั้งที่ 2 ปี 51
 พิธีมอบทุนบุตรหลานเจ้าหน้าที่ สนับสนุนโดย SOTOSHO TOCHIGI INTERNATIONAL VOLUNTEEN ASSOCIATION (STIVA)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound