>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sookmyung Women’s University ประเทศเกาหลีมาดูงานด้านการศึกษ า
 
|

                           
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sookmyung Women’s University สาขาวิชา Child- welfare and study จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 8 คน และอาจารย์ 1 คน จากการประสานงานผ่านองค์การยูเนสโกสำนักงานกรุงเทพฯ โดยคุณอินทิรานี ขันทอง เจ้าหน้าที่โครงการการศึกษาเพื่อปวงชนแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ได้มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการสอน และการดูแลเด็กเล็ก และเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิดวงประทีป โดยมีคุณศศินันท์ นิลจันทร์ศิริ ผู้อำนวยการอนุบาลดวงประทีปให้การต้อนรับและบรรยาย


วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 1391 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเล ีย
 The Apple Tree International Kindergarten ระดมทุนช่วยเด็กยากไร้ในชุมชนแออัดคลองเตย
 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 ก้าวแห่งความสำเร็จของเยาวชนศูน ย์ฯชุมพร
 The Sincere Group มาพบเด็กๆ ที่ดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound