>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ระบบมอนเทสซอรี่ดีอย่างไร
 
|

จากการที่โรงเรียนอนุบาลดวงประทีปได้ปรับปรุง ระบบการเรียนการสอนจากระบบบูรณาการเป็นแบบมอนเทสซอรีมาเป็นเวลากว่า 3 ปี จากการสังเกต จดบันทึก และทดสอบพบว่าพฤติกรรมการเรียน การเล่น ความมีระเบียบ สมาธิ และการรู้จักรอคอยของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากขึ้น และจากการติดตามประเมินผลของ Ms.Rita Zener ผู้อำนวยการฝึกมอนเทสซอรีจากสถาบัน AMI (Association Montessori International) ก็ได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้

"7 ตุลาคม 2552
ดิฉันมีความยินดีมาก ที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการทำงานของลูกศิษย์ นั่นคือ ศศินันท์ นิลจันทร์ศิริ, ทัศนีย์ โกมลไพศาล และทองวาด พึ่งเมือง ที่ได้นำความรู้มาใช้กับเด็กๆ ที่อนุบาลดวงประทีปอย่างมีคุณภาพในการจัด ศึกษาแบบมอนเทสซอริ การสอนให้เด็กเรียนรู้ถึงอิสระทางความคิด การตัดสินใจ มีความวิริยะอุตสาหะ มีระเบียบวินัยในตัวเอง มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัส มีความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีคุณภาพและเหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความสุข และความสนุกสนานกับผลตอบรับจากความสำเร็จของงาน ดิฉันมีความสุขมาก ที่ได้เห็นความเฉลียวฉลาดของเด็กวัย 3 ขวบสามารถเข้าร่วมในกลุ่มได้คุณมีองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการสร้างผลงาน ที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน 
ด้วยรักจากใจ
Rita Zener
AMI Teacher Trainer"
 

เป็นที่ยืนยันแล้วว่าระบบการเรียนการสอน "มอนเทสซอริ" ที่โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป นำมาอบรมสั่งสอนเด็กๆ ในชุมชน เป็นการปูพื้นฐานด้านระเบียบวินัย ลำดับขั้นตอนความคิด สมาธิ และการรอคอยได้เป็นอย่างดี ซึ่งคณะครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่า เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างทรัพยากรของประเทศให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต และยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์ให้การเรียนรู้ในระบบมอนเทสซอรีให้กับสถาน ศึกษาที่มีความสนใจในการเรียนการสอนในระบบดังกล่าว 
                         


วันที่ : 25/07/2556

อ่าน 954 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน สร้างจินตนาการณ์สร้างสรรค์
 ร่วมรำลึกการจากไป Rev. Shunyu Kuroda ผู้อุปการะคนสำคัญ
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 สื่อรัก สานสายใย เชื่อมสายสัมพันธ์แม่ลูก
 คณะ Life Works International ปีที่ 10
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound