>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 
|

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ และเยาวชนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มาศึกษาดูงานเศรษฐกิจชุมชน

  เพื่อศึกษาค่านิยม และรักการออมทรัพย์ของชาวชุมชนใน3 หัวข้อ คือ การออมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนสลัม, การออมทรัพย์ของเด็ก และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็ก ชุมชนล๊อค 1-3 และการออมทรัพยเพื่อเคหะสถานของชุมชนล๊อค 7-9 นอกจากนี้คณะเยาวชนได้มีโอกาสลงเยี่ยมชุมชน และได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงในการออมทรัพย์ของชาวชุมชน

 


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 899 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 สรุปภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 นักการศึกษามาเลเซียมาเยี่ยมชมก ิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 Big Cleaning Day ล็อก 1-2-3
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound