>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 

 คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุด ขุมทรัพย์ทางปัญญาสัปดาห์ห้องสมุด ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 

         

 โดยอาจารย์ประเสริฐ  พวงพันธ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงาน รวมทั้งคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในงานมีการประกวดเรียงความ และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด และรางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัลแก่นักเรียนที่รักการอ่าน  โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กได้รู้จักการ ใช้ห้องสมุดให้เป็นประโยชน์ และที่สำคัญเป็นการบอกกล่าวกับสาธารณะชนให้รับทราบถึงการใฝ่รู้ของเด็กๆ ในชุมชนอีกด้วย

 


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1157 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการทุนการศึกษาลงเยี่ยมชุมช นต่างจังหวัด
 เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงฯ
 H.E. Mr.Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs.Jacqueline M. Davies ภริยาและคณะจากสถานฑูตฯ
 ค่ายพักแรมอนุบาลรำลึก
 ข่าวดี สำหรับผู้สนใจที่จะฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound