>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 
|

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 โครงการอนุบาลชุมชน มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดพิธีมอบรางวัล "ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่" ให้กับสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจำนวน 108 ครอบครัวจากสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 134 ครอบครัว โดยในวันงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นสักขีพยานกว่า 300 คน และได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา  พุ่มมณีกร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว เป็นผู้แทนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธานในพิธี และจากการสัมภาษณ์ครอบครัวที่ได้รับรางวัล 9 ครอบครัวถึงการมีส่วนร่วมต่อชุมชน ศูนย์เด็กฯ และการดูแลบุตรหลาน  ทุกครอบครัวจะมีแนวคิดในเรื่องของการให้ความสำคัญของการเลี้ยงดูบุตร หลานอย่างใกล้ชิด เช่น การมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การเล่านิทาน การไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ เหล่านี้เป็นต้น   


       

         ครอบครัวที่ได้รับการพิจารณาจะผ่านหลักเกณฑ์สำคัญที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ โครงการคือการเลี้ยงดูและเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความรัก และความอบอุ่นนำไปสู่ครอบครัวอุ่นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน  และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและศูนย์เด็กฯ อย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งครอบครัวจำนวน 108 ครอบครัวได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรัก ความอบอุ่นจะส่งผลให้เด็กมีจิตใจที่ร่าเริง แจ่มใส  สุขภาพแข็งแรง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
  


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1289 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการ Matching Grant ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเ ทศญี่ปุ่นระหว่างสโมสรโรตารีพระ นคร
 ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่น ของเขตคลองเตย
 คอนเสิรต์ใจสู่ใจ สู้ผู้ประสบภัยไทย-ญี่ปุ่น (Heart2Heart Slum Concert)
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 วันขอบคุณ Microsolf
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound