>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัว ECHAVARRIA กับหนังสือใหม่ๆให้น้องศูนย์กาญ จนบุรี
 
|

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ทางโครงการฯ ศูนย์กาญจนบุรี ได้รับความกรุณาจากครอบครัว คุณ CHRISTINA ECHAVARRIA ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสทางสังคม โดยการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อหนังสือหลากหลายชนิด เช่น หนังสือเพื่อการศึกษาหาความรู้ หนังสืออ่านเพื่อความบันเทิงคติสอนใจ หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนค้นคว้าข้อมูลในการทำรายงานประกอบการเรียน และเสริมความรู้พร้อมเปิดโลกทัศน์เด็กและเยาวชนในการรับรู้ข้อมูลที่ทันสมัย

ซึ่งในความกรุณาในครั้งนี้ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับแหล่งความรู้ หนังสือที่มีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะคิดค้น สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ ชิ้นงานที่มีประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือบางรายอาจนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต จากการที่เด็กและเยาวชนได้อ่านหนังสือ

พร้อมกันนี้ทางโครงการฯ เด็กและยาวชน ขอขอบพระคุณ คุณ CHRISTINA ECHAVARRIA และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนงบประมาณด้วยดีตลอดมา 


                       


วันที่ : 27/01/2555

อ่าน 1114 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย
 มอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 แนะนำหนังสือดี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound