>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน ้าที่
 

มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน้าที่

|
                มูลนิธิดวงประทีป มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่หลาย อัตรา  บริหาร 1  อัตรา ตาม รายละเอียดดังนี้
 1. ตำแหน่ง    : เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
เพศ                         : ชาย/หญิง
อายุ                         : 25-40 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา         : ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
บทบาทหน้าที่      : ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
                                : จัดทำรายงานการเงิน /จัดทำแผนงบประมาณประจำไตรมาส/ประจำปี
                                : ปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
                                : เคลียเงินทดรองจ่าย
                                : ดูแลการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่และบันทึกการรับจ่าย
ทักษะและความสามารถ
                                : สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                : มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบัญชี
                                : มีทักษะในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ
                                : ทักษะในการประสานงาน/สร้างภาคีเครือข่ายชุมชน
                                : มีทักษะที่สร้างสรรค์ในการบริหารทีมงาน
                                : มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป word/excel/Internet
คุณสมบัติ              : มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารจัดการด้านบัญชีองค์กรพัฒนาเอกชน
                                : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
                                : มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
                                : รับฟังความคิดของผู้อื่นและมีความเป็นกลาง
                                : มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
                                : เดินทางตรวจบัญชีต่างจังหวัดได้
2. ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานโครงการ 3 อัตรา
 
เพศ                         : ชาย/หญิง
อายุ                         : 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา         : ปริญญาตรี   ไม่จำกัดสาขา
บทบาทหน้าที่      : ประสานงานจัดทำรายงานกิจกรรมโครงการประจำไตรมาศและประจำปีเป็น
                                    ภาษาอังกฤษเพื่อเสนอต่อแหล่งทุน
                                : ให้คำปรึกษาด้านการบริหารโครงการแก่องค์กรภาคี
                                : พัฒนาระบบการจัดเก็บแผนงานโครงการ
                                : ร่วมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรภาคี
ทักษะและความสามารถ
                                : มีทักษะความสามารถในการติดตามประเมินผลโครงการ
                                : สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                : มีทักษะในการเขียนรายงาน เขียนโครงการ และการนำเสนอ
                                : มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
                                : ทักษะในการประสานงาน/สร้างภาคีเครือข่ายชุมชน
                                : มีทักษะที่สร้างสรรค์ในการบริหารทีมงาน
                                : มีทักษะในการใช้โปรแกรม word/excel/Internet
คุณสมบัติ              : มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาด้านเอดส์
                                : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน
                                : มีความสามารถในการแนะนำริเริ่มโครงการ/บริหารจัดการโครงการ
                                : มีประสบการณ์ในการสนับสนุนและติดตามโครงการ
                                : สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการทำงานเป็นทีม
                                : มีความคล่องตัว/สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงและยึดหยุ่นได้
                                : มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
                                : มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในการทำงานของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน
 
มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนางานด้านเอดส์หรือองค์กรพัฒนาเอกชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครได้ที่        มูลนิธิดวงประทีป 34 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม. 10110
                        โทร 02-671-4045-8 ต่อ 115 หรือ
                                e-mail : dpffound@ksc.th.com

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์    2555

วันที่ : 26/09/2557

อ่าน 1066 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 หนังสือน่าอ่าน
 ดวงประทีปร่วมลงนามข้อตกลงความร ่วมมือทางวิชาการ(MOU)
 TV อาสาพาน้องๆ และผู้สูงอายุฉลองปีใหม่
 รางวัล "ตาชั่งทอง" อีกหนึ่งรางวัลเกียรติยศของครูประทีป
 มาดาม มนต์ทิพย์ อุบัติศฤงษ์ ภริยาท่านฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound