>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นักการศึกษามาเลเซียมาเยี่ยมชมก ิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ
 
|

       เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 มูลนิธิดวงประทีปได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำคณะ 
  ผู้บริหารของสำนักงานวิจัยและวางแผนทางการศึกษา(EPRD:Educational Planning and Research 
  Division) กระทรวงการศึกษาของประเทศมาเลเซีย และนักศึกษาของสำนักงานฯ จำนวน 12 คนเข้าเยี่ยมชมและ
  ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในชุมชนคลองเตย ซึ่งนักการศึกษาของประเทศมาเลเซียมีความสนใจใน
  เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสอาทิ เด็ก เด็กยาไร้ เด็กพิการ เป็นต้น  ซึ่งในการนี้ ศ.นพ. สันต์ หัตถี
  รัตน์ ประธานมูลนิธิฯให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนักการศึกษากลุ่มนี้อย่างเป็นกันเอง


วันที่ : 01/04/2557

อ่าน 771 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 iCARE Award 2014 โค้ชน้องเปลี่ยนโลก:Creative Intern Contest"
 ยินดีต้อนรับ องค์กร Wing of support
 วันสายใยแห่งความรัก ศูนย์กาญจนบุรี 2555
 เยาวชนชาย โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ศึกษ าประวัติศาสตร์ตามรอยพระบิดาวิท ยาศาสตร์ไทย
 วันเด็ก วันของเด็กๆ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound