>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ละครหุ่นเพื่อการศึกษาพาเหรดพบน ้องๆ ที่ตะเข็บชายแดน
 
|

     
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน โครงการนิทานคาราวานออกเดินทางไปเยี่ยมเด็ก ด้วยการนำหุ่นเพื่อการศึกษาตระเวนแสดง
ให้เด็กๆ ใน 10 โรงเรียนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากสีหน้าและแววตาของเด็กๆ ระหว่างการแสดงส่องประกายให้เห็นถึงความสุข ความสนุกสนาน
ท่ามกลางเสียงหัวเราะคลุกเคล้ากัน ด้วยเนื้อหาสาระที่แฝงไปด้วยคติเตือนใจ ไม่เพียงเสียงหัวเราะของเด็กๆ เท่านั้น ครู ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ที่ได้เข้าร่วม
ชมการแสดงก็ต้องเปล่งเสียงหัวเราะไม่แพ้เด็กๆ เช่นกัน การแสดงหุ่นเพื่อการศึกษาครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจาก Wings of Support
 Foundation และไม่เพียงการแสดงหุ่นเท่านั้น นิทานคาราวานยังจัดอบรมการเล่านิทาน การเย็บและการทำนิทานผ้ากันเปื้อนให้กับครูและนักเรียนตาม
โรงเรียนและเด็กกว่า 17 โรงเรียนมีผู้เข้าร่วม 53 คน เพื่อให้ครูสามารถผลิตสื่อและมีทักษะในการนำเสนอสื่อนิทานผ้ากันเปื้อน
    
                            
เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแก่เด็กในโรงเรียน ทุกคนมีความกระตือรื้นร้นในการตัดเย็บหุ่นอย่างตั้งอกตั้งใจแม้เวลาพักกลาง วันก็ยังไม่ยอมวางมือ 
บางคนเย็บเสร็จ แล้วก็จะนั่งซ้อมเพื่อเตรียมฝึกแสดงให้กับเพื่อนได้ดูด้วย 
    สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่นิทานคาราวานได้มอบให้กับทางโรงเรียนและเด็กๆ คือหนังสือนิทาน เพื่อให้เด็กๆได้อ่านหนังสืออันเป็นการปลูกฝังการรักการอ่าน
หนังสือแก่เด็กๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของโครงการฯหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงที่จังหวัดตาก แล้ว ทางนิทานคาราวานได้จัดกิจกรรมเช่นนี้ให้กับรงเรียน
ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดการที่จะตระเวนไปแสดงให้เด็กๆที่จังหวัด มุกดาหารได้ชมความน่ารักของละครหุ่นเพื่อการศึกษาระหว่างวันพฤหัสบดีที่
 29 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 11 สิงหาคม นี้


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1783 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เรื่องเล่าเดือนสิงหา ที่กาญจนบุรี
 เรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆ อนุบาลชุมชน
 BTS ร่วมเสริมจิตสำนึก ส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม
 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี
 ชาวชุมชนร่วมแรง ร่วมใจส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ปร ะสบภัยสึนามิ ประเทศญีป่น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound