>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครูประทีปขอลาออก...
 

                                    
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการมูลนิธิดวงประทีปประกอบด้วย ศ.นพ. สันต์  หัตถีรัตน์, ดร. วิทวัส คงคากุล, คุณมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม,คุณพัท  บุญยศ,คุณสธนีย์  กิติยาดิศัย,คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์,ดร.ธวัช อานันโทไทย,คุณอนันต์  ลีลาปัญญาเลิศ และผู้แทนคุณวีรโชติ  พรสมหมาย  ได้เข้าร่วมประชุมและ
มีมติในการลาออกจากการเป็นประธานมูลนิธิดวงประทีปของครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา และในที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ ศ.นพ. สันต์ หัตถีรัตน์ เป็นประธานมูลนิธิดวงประทีป


วันที่ : 23/09/2556

อ่าน 1830 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 ข่าวดี สำหรับผู้สนใจที่จะฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนั ง
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพรเข้าร่วมแข่งฟุตซอลอำ เภอ เก่งทั้งกีฬา เก่งทั้งงานพัฒนา
 รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปี56
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound