>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
 

รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา

|

มูลนิธิดวงประทีปได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกให้ดำเนินโครงการ “ปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน”  ในการนี้มูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล 1 อัตรา  และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 1 อัตรา  เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรารายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล  1  อัตรา

เพศ                         : ชาย/หญิง

อายุ                         : 25  -30  ปี

วุฒิการศึกษา         : ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา

บทบาทหน้าที่      1. พัฒนา และ Update  ข้อมูล  ตอบคำถามในเว็บไซต์ของโครงการ

                                2. ติดตามข้อมูลจากองค์กรภาคีสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์

                                3. ออกแบบ พัฒนา ค้นหาข้อมูลสำหรับจัดทำสื่อรณรงค์ความรู้และการป้องกัน

                      HIV/AIDS

                                4. ถ่ายภาพ/วีดีโอ  จัดเก็บรวมรวมพร้อมสำหรับการใช้งานและนำข้อมูลเผยแพร่

                                   ผ่านเว็บไซต์

                                5. จัดทำรายงานการประชุมภายในฝ่ายและรายงานการประชุมระหว่างองค์กรภาคี

                                6. สนับสนุนการออกแบบเครื่องมือเพื่อประเมินผลความรู้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง

                                    เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล

                                7. รวบรวม จัดพิมพ์เอกสารในการประชุม การจัดกิจกรรมของแม่ข่ายสำหรับเป็น

                                    ข้อมูลให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง

                                8. จัดเก็บ ดูแลแฟ้มเอกสารของโครงการให้มีเอกสารครบถ้วนพร้อมสำหรับการ

                                9. มีทักษะในการใช้โปรแกรม word/excel/Internet ได้ดี

                   10. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

 ค่าตอบแทน          : 8,500 -1 0,000  บาท/เดือน

2) ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 1 อัตรา  

เพศ                         : ชาย/หญิง  

อายุ                         : 30 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา         : ปริญญาตรี /ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

บทบาทหน้าที่      : บริหารจัดการโครงการ

:วางแผน/กำกับดูแล/ควบคุม/ติดตาม/ แผนงบประมาณโครงการ

                                : ประสานและร่วมประชุมติดตามการทำงานและเขียนรายงานองค์กรภาคีประจำไตรมาส/ประจำปี

                                : วิเคราะห์ประเมินผลองค์กรภาคี

                                : ร่วมพัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผล,เก็บข้อมูล และพัฒนาคนทำงาน

ทักษะและความสามารถ

                                : สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                : มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ

                                : มีทักษะในการเขียนโครงการ/เขียนรายงาน และการนำเสนอ

                                : มีทักษะในการประสานงาน/ต่อรองกับแหล่งทุน

                   : มีทักษะในการฟัง/พูด/อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

                                : มีทักษะที่สร้างสรรค์ในการบริหารทีมงาน

                                : มีทักษะในการใช้โปรแกรม excel/word/Internet

คุณสมบัติ              : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน

                                :  มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

                                : รับฟังความคิดของผู้อื่นและมีความเป็นกลาง

                                :  มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

: มีประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทางความคิด

: มีความยึดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน และสามารถเดินทางไปประสานงานต่างจังหวัดได้

 

มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนางานด้านเอดส์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 ค่าตอบแทน          :  15,000-20,000  บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 3. ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่การเงิน 

เพศ                         : ชาย/หญิง  

อายุ                         : 20-30 ปี

วุฒิการศึกษา         : ปวช.- ปวส.  สาขาบัญชี หรือ คอมพิวเตอร์

บทบาทหน้าที่      : ดูแลเก็บรักษาเงินสด เช็ค 

                                : ออกใบเสร็จรับเงิน

                                : ปิดบัญชีประจำวัน  พร้อมสรุปรายได้ต่าง ๆ เพื่อนำฝากธนาคาร

                                : พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง      

ทักษะและความสามารถ

                                : มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และexcel/word/Internet

คุณสมบัติ              : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน

                                :  มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

                                : รับฟังความคิดของผู้อื่น

                                :  มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ค่าตอบแทน         : พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์

4. ตำแหน่ง  ธุรการ 1 อัตรา

 

เพศ                         : ชาย/หญิง

อายุ                         : 20-25   ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา         : ม.3-ปวส.

บทบาทหน้าที่      : บริหารจัดการงานเอกสาร/งานสารบรรณ/รวบรวมจัดเก็บแฟ้มข้อมูลให้เป็นระบบ

: ติดตามรวบรวมบันทึกข้อมูล และทำประวัติเด็ก

                                : จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                : ประสานงานกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรม

                                : ดูแล ควบคุม พัสดุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างเป็นระบบ

ทักษะและความสามารถ

                                : มีทักษะในการใช้โปรแกรม word/excel/Internet ได้ในระดับดี

                                : มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี

คุณสมบัติ              : ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบในการทำงาน

                   : มีความยึดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุดได้

                                : สามารถทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และการทำงานเป็นทีม

: มีความคล่องตัว/มีไหวพริบในการทำงานพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่

                                : มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี  

 

 

ค่าตอบแทน         : พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์

ทุกตำแหน่งมี       สวัสดิการ: อาหาร/ประกันสังคม//ค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสุขภาพประจำปี/ค่าครองชีพ

                              ทุนการศึกษาบุตร

 

 

สมัครได้ที่        มูลนิธิดวงประทีป  34 ถนนอาจณรงค์  คลองเตย  กทม. 10110 

                        โทร 02-671-4045-8  ต่อ 115  หรือ 

                                e-mail : dpffound@ksc.th.com

                  

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2554 

 


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1600 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรมธรรมะกับเยาวชนศูนย์ชุมพ ร
 โรงงานปาล์มเพื่อ...... น้องสู่ชีวิตใหม่
 มูลนิธิฯ ขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตาบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
 มอบวุฒิบัตรเด็กเล็ก
 รวมพลเตรียมรับน้องหลังน้ำท่วม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound