>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Laptops เพื่อการศึกษาแก่น้องยากไร้
 

Laptops เพื่อการศึกษาแก่น้องยากไร้

|

    

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน Ms. Tracey Malone ผู้ประสานงานของกลุ่มสตรีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  เป็นผู้แทนจากบริษัท Roche Diagnostics จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นำ Laptops มือ 2   จำนวน 40 เครื่อง 
ให้มูลนิธิฯ เพื่อนำไปมอบให้กับศูนย์เด็กเล็กในชุมชน เพื่อใช้ในการศึกษา โดย ศ.นพ. สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 887 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตรวจสุขภาพฟัน เพื่อเด็กชุมชนไร้ฟันผุ
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 ผู้บริหารมูลนิธิสยามโซเวฯ และทีมงานร่วมแรงสร้างบ้านดินที ่พังงา
 สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12
 วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound