>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เวทีร่วมวางแผนพัฒนาและรับรองประสิทธิผลโครงการของมูลนิธิดวงประทีป
 
|

                                                                             

  โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ได้จัดประชุม เพื่อร่วมเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อจำกัดการดำเนินงานโครงการที่มุ่ง ประสิทธิผล และเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการการจัดโครงการที่มุ่งประสิทธิผล   ผลงานการสัมมนาทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงข้อจำกัดของโครงการที่ดำเนิน งานอยู่  รวมถึงเข้าใจกระบวนการทำงานที่สามารถสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถ พัฒนาโครงการตามองค์ประกอบโครงการที่มุ่งประสิทธิผลได้

 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 884 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รางวัลน้ำใจสำหรับเด็ก"ดี"
 ข่าวดี มูลนิธิฯ เปิดช่องทางการบริจาคเงินโดยผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย
 ชาวชุมชนแออัดอาสาร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
 Big Cleaning Day ล็อก 1-2-3
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound