>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Ms.Kazue Fujita รองผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสังคมสงเคราะห์ และคณะเดินทางมามูลนิธ
 

                        
            เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้นำ Ms.Kazue Fujita รองผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์และคณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 ท่าน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิดวงประทีป โดยมีครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและเด็กๆ รอต้อนรับอย่างอบอุ่น
            การเดินทางมาประเทศไทยของคณะจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เพื่อศึกษากิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรด้านสาธาร สุขของประเทศไทย รวมทั้งเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในโอกาสนี้คณะรองผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิดวงประทีปตลอดจนรับฟังสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของชาวชุมชนแออัด ซึ่งครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ได้สรุปภาพรวมของกิจกรรมและสถานการณ์ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไข จากนั้นได้พาคณะศึกษาวิถีชีวิตของชาวชุมชนแออัด ซึ่งคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
           ท้ายนี้ในนามของมูลนิธิดวงประทีป ขอขอบพระคุณMs.Kazue Fujita รองผู้ช่วยรัฐมนตรีและคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จากประเทศญี่ปุ่นพร้อม ทั้งMr.Yoshihiro Ishikawa เลขานุการเอก สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ที่เสียสละเวลาเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วย


วันที่ : 02/04/2558

อ่าน 1465 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆ อนุบาลชุมชน
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 เยาวชนตลาดหลักทรัพย์ดูงานเศรษฐ กิจชุมชน
 มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับบริษัทล็อกซเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 มูลนิธิดวงประทีปมอบของขวัญแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound