>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยี่ยมบ้านเด็กทุนฯ ที่มุกดาหารกับโครงการมอบทุนฯสัญจร ประจำปี 2555
 
|

           บ้านบางช่อง เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีเขตพื้นที่ติดต่อกับจ.กาฬสินทร์ และจ.มุกดาหาร ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านกกตูม , หมู่2 บ้านกกกอก , หมู่3 บ้านนาโคกกุง , หมู่ 4 บ้านสานแว้ , หมู่5 บ้านขัวสูง , หมู่ 6 บ้านคำผักกูด , หมู่7 บ้านแก่งนาง , หมู่ 8 บ้านนาหินกอง , หมู่ 9 บ้านปากช่อง , หมู่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา แบ่งออกเป็นจำนวนหลังคาเรือนและประชากรดังนี้
                            จำนวนหลังคาเรือน : 1,531 หลังคาเรือน
                            จำนวนประชากร : 5,916 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 583 คน
                            จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 556 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 67 คน
                            จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 77 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 8 คน
                            จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,211 คน จำนวนผู้พิการ : 74 คน
            

            อาชีพของประชาการในพื้นที่ ส่วนใหญ่ปลูกต้นยางพารา, ต้นยูคาริบตัส, ปลูกอ้อย, มันสำปะหลัง, และทำนา ซึ่งในส่วนของครอบครัวนักเรียนทุนส่วนใหญ่ทำอาชีพทำนากับปลูกอ้อย, และรับจ้างทั่วไปอาทิ ตัดหญ้า ปลูกมัน ปลูกข้าว เป็นต้น รายได้เฉลี่ยวันละ 200-300 บาท ต่อวัน ช่วงฤดูฝนจะมีรายได้จากการเก็บของป่ามาขายตามตลาดนัด เช่น เห็ดชนิดต่าง ๆ หน่อไม้ หน่อหวาย ฯลฯ ด้านการบริการทุนการศึกษา
            โครงการทุนฯ มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนสัญจรขึ้นโดยหมุนเวียนไปเยี่ยมพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย สลับกันไปซึ่งปีนี้ทางโครงการฯ เดินทางไปให้บริการทุนและลงเยี่ยมบ้านในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2555 ที่บ้านกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้น-มัธยมปลาย จำนวน 8 คน และมีเด็กทุนสงเคราะห์จำนวน 19 คน รวมเด็กที่ให้บริการทุนปีนี้จำนวน 27 คน กิจกรรมจัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก โดยได้รับการต้อนรับจากนายบุญเทศก์ บุษมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นอย่างดี กิจกรรมมีการจัดประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนทุน โดยมีเนื้อหาการประชุมดังนี้ สถานการณ์ของมูลนิธิฯ เช่น กิจกรรมช่วยเหลือน้ำท่วม, กิจกรรมช่วยเหลือเด็กออกเรียนกลางคันโครงการพาลูกรักกลับห้องเรียน และโครงการบ้านน่าอยู่ครอบครัวอบอุ่น เป็นต้น อีกตั้งได้พูดคุยด้านระเบียบของการบริการทุน ความร่วมมือของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน ชุมชน เพื่อจะทำให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองจะได้พัฒนาตนเองโดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ ชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
             หลังจากนั้นได้จัดให้มีพิธีมอบทุนสัญจร โดยมีอาจารย์ตัวแทนท่านผู้อำนวยการ ผู้ประสานงานของมูลนิธิฯ และหัวหน้าโครงการทุนการศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 จากนั้นคณะเดินทางเข้าตัวเมือง จ. มุกดาหาร เพื่อเยี่ยมครอบครัวของนักเรียนทุนสงเคราะห์ โดยมีครอบครัวที่โครงการได้ลงเยี่ยมดังนี้
                               1.เด็กชายไกรสร โชคลาภ ระดับชั้น ม. 1
                               2.เด็กชายอธิพงษ์ กันนอก ระดับชั้น ม. 1
                               3.เด็กชายวุฒิพร ชาธิพร ระดับชั้น ม. 4
                               5.เด็กชายเกรียงศักดิ์ พิกุลศรี ระดับชั้น ป. 5
                               6.นายทินกร คนยืน วิทยาลัยนครพนม
                               7.เด็กชายเดชอนันต์ พิกุลศรี ระดับชั้น ป. 1
                               8.เด็กชายปฎิพล ปิ่นศิลชัย ระดับชั้น ม. 2
                               9.เด็กหญิงเอวิกา แข็งแรง ระดับชั้น ป. 5
                             10.เด็กหญิงอรุณี ไชยบัญ ระดับชั้น ม. 2
                             11.เด็กหญิงวรดา ปิ่นศิลชัย ระดับชั้น ป. 3
             จากการลงเยี่ยมครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา กลุ่มครอบครัวนักเรียนทุนฯ เป็นครอบครัวยากจนย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในตัวเมืองและชานเมืองระยะทาง 10-15 กิโลเมตร ได้มาทำอาชีพที่หลากหลายเช่น ขายกล้วยทอด, ขับรถสามล้อ, ขายของ, รับจ้างทำงานทั่วไป เป็นต้น การเดินทางลงเยี่ยมพื้นที่ถึงจะลำบาก แต่ทำให้ผู้ปกครองมีความรู้สึกดีใจที่ทางมูลนิธิฯ ได้เดินทางลงไปเยี่ยม และขอบคุณมายังท่านผู้อุปการะทุกท่าน คุณครูประทีป และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือถึงแม้จะอยู่ห่างไกลก็ตาม


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1707 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Sookmyung Women’s University ประเทศเกาหลีมาดูงานด้านการศึกษ า
 ตามไปดูน้องๆ ร้กษ์สิ่งแวดล้อม
 มูลนิธิฯ ขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตาบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
 วางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอบรมมอนเทสตอริ
 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound