>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการ นิทานคาราวาน
 โครงการอนุบาลชุมชน
 โครงการ นิทานคาราวาน
 โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน
 โครงการผู้สูงอายุ
 โครงการทุนการศึกษา

 

ความเป็นมา ปี 2526 ละครหุ่นจากประเทศญี่ปุ่นชื่อ “โอฮานาชิคาราวาน” ได้มาแสดงให้เด็กๆ ในชุมชนกว่า 1,000 คนชม ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากเด็กๆ มาก ซึ่งการแสดงละครหุ่น เป็นการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นอย่างง่ายๆ สนุกสนาน ด้วยสาระ และคติสอนใจ หลังจากนั้นมูลนิธิฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาการทำ การเชิดหุ่น และการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่นระยะหนึ่ง เมื่อเดินทางกลับโครงการละครหุ่นเพื่อการศึกษา “นิทานคาราวาน” จึงเริ่มขึ้นในปี 2528

นโยบาย เพื่อสร้างความรู้ให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยใช้เพลง เกม หนังสือ การเล่านิทาน และละครหุ่นเป็นสื่อ ส่งเสริมการอ่าน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

        วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เด็กรักการอ่าน

                        2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม

                        3.เพื่อสนับสนุนคณาจารย์ที่สนใจทักษะในการทำหุ่น และเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่น

                        4.เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเป็นบทละคร

                        5.เพื่อเป็นสื่อสร้างสรรค์ให้กับการเรียนการสอน

พื้นที่การทำงาน กรุงเทพฯ ,เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน

กิจกรรมด้านพัฒนา แสดงละครหุ้น , จัดกิจกรรมอบรบการผลิตสื่อ การเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นให้กับครู ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กๆ

เครือข่าย ละครหุ่น 4 ภาค คือ

1. ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่      2. ภาคกลาง จ.เพชรบุรี

3. ภาคอีสาน จ.สุรินทร์         4. ภาคใต้ จ.สงขลา

สถิติ การแสดงละครหุ้น 54 รอบ ผู้เข้าชม 22,065 คน หรือในแต่ละปีแสดงหุ่น 250 รอบกว่า 200 โรงเรียน อบรมการผลิตสื่อ 5 ครั้ง ผู้เข้าชม 202 คน อบรมการผลิตหุ้น 11 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 239 คน

ปัญหาที่พบ - ขาดบุคลากรและอาสาสมัครแสดง

แนวทางการแก้ไข -รับอาสาสมัครฝึกการแสดงและผลิตตัวหุ่น

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่ งบประมาณและอาสาสมัคร

ผู้รับผิดชอบโครงการปัจจุบันคือ นางแสวง หนูทิพย์วันที่ : 24/05/2561

อ่าน 4136 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting

 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound