>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5
 

รางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ”
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สนับสนุนโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  

ความเป็นมาของรางวัล 
            ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สร้างคุณคุณประโยชน์ต่อสังคม  มูลนิธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มอบรางวัลเพื่อสนับสนุนการทำงานอันก่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ในชุมชนหรือสังคม  โดยได้ให้เกียรติมูลนิธิดวงประทีป ให้เป็นผู้คัดเลือกบุคคล หรือกลุ่มบุคคล องค์กร ที่มีการดำเนินการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติด จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน หรือสังคม เข้ารับรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ในราวเดือน กันยายน พ.ศ. 2556   โดยมุ่งยกย่อง เชิดชูเกียรติ  บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อสาธารณชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  และให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินการ
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
            เพื่อยกย่อง เชิดชู  บุคคล กลุ่มบุคคล  หรือองค์กร ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชน หรือสังคม ต่อสาธารณชน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คนทำงานเพื่อสังคม

ประเภทรางวัล
             ต้องเป็น บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
        
1. บุคคล
        
2. กลุ่มบุคคล หรือองค์กร
               
3.กลุ่มองค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน 

ผู้มีมีสิทธิ์เสนอชื่อ
 
            บุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบันองค์กรชุมชน เสนอตนเอง หรือ เสนอผู้ที่ต้องการสนับสนุนให้ได้รับรางวัล 

รางวัล
 
            1.โล่รางวัล 
            2.ใบประกาศเกียรติคุณ 
            3.เงินสด 500,000.-(ห้าแสนบาทถ้วน) 

เงื่อนไขของการรับเงินรางวัล
 
            ผู้ เสนอชื่อต้องประวัติ/ผลงาน เกี่ยวกับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พร้อมกับ เสนอโครงการที่จะดำเนินการ หรือกำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณเข้ามาให้คณะกรรมการพิจาณาตัดสิน  โดยเงินรางวัลที่ได้รับ ต้องนำไปใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการที่เสนอมาดังกล่าว      

ขั้นตอนการพิจารณา 
            1. มูลนิธิดวงประทีปนำรายชื่อ บุคคล  กลุ่มบุคคล หรือองค์กร  กลุ่ม องค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนหรือชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อ มาพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
            2. มูลนิธิดวงประทีปส่งรายชื่อที่กลั่นกรองแล้ว ให้คณะกรรมการตัดสินรางวัล เพื่อพิจารณาและตัดสิน  โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สุด

กรอบแนวคิดในการพิจารณา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
            
1. กรณีเป็นบุคคล ต้องมีผลงานที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันหรือแก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน หรือสังคม เป็นที่ยอมรับในชุมชน หรือสังคม  และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์ชัด ในชุมชน สังคม 
       
    กรณีที่เป็นกลุ่มบุคคล องค์กร  องค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนต้องเป็นคณะบุคคลหรือกลุ่มคนที่ร่วมกันทำงานมีจำนวนไม่น้อยกว่า 4-5 คนขึ้นไป
            
2. มี ผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณอย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่า 3-5 ปี 
       
3. ต้องไม่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
  
ขั้นตอนการดำเนินการ  

การดำเนินการ 

เดือน/ระยะเวลา

หมายเหตุ

1.  ประกาศรับการเสนอชื่อ

 1 มิ.ย.-15 ก.ค. 2556

 ผ่านเครือข่าย ชุมชน เว็ปไซด์ เฟสบุ๊ค 
 ฯลฯ
 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัล

ต้นเดือน ก.ค.2556 

โดยมูลนิธิดวงประทีป

3.  พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบ

16-25 ก.ค.2556 

โดยคณะทำงานที่เลขาธิการ แต่งตั้ง 

4.  คณะกรรมการตัดสินรางวัลพิจารณา
     ตัดสิน และประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล

ปลายเดือน ก.ค.2556

* มีผู้แทนมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ ร่วม
  เป็นคณะกรรมการ

5.  พิธีมอบรางวัล ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

12 ก.ย.2556 

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
  เหมาะสม
 

 

Download ไฟล์แบบเสนอชื่อ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันที่ : 20/04/2555

วันที่ : 02/07/2556

อ่าน 428 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ผู้ปกครองสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22
 ยกพลเยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน
 เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5
 มอบทุนการศึกษา ส่งเสริมอนาคตเด็กด้อยโอกาส
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound