>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะ Life Works International ปีที่ 10
 
กลุ่มนักศึกษานานาชาติ 23 คน เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิดวงประทีป ระหว่าง19 กค.- 6 ส.ค. 56 เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้แก่ชาวชุมชน กิจกรรมแรกเข้าฝึกอบรมและควบคุมอัคคีภัยให้กับชาวชุมชน โดยร่วมกับอาสาสมัครของโครงการป้องกันและควบคุมสาธารณภัย
                                       

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 877 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องเ อดส์
 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound