>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เต็มจำนวนแล้ว .. สำหรับผู้ต้องการเครื่องช่วยฟัง
 
ตามที่มูลนิธิ Hear the World ได้บริจาคเครื่องช่วยฟังของ PHONAK จำนวน 50 เครื่อง ผ่านมูลนิธิดวงประทีปเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ที่มีปัญหาทางการได้ยิน  ทั้งนี้โครงการได้รับการอนุเคราะห์ด้านการตรวจและติดตั้งอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน  โดย นพ. มานัต อุทุมพฤกษ์พร  จากเอียร์โทนคลินิค ศูนย์รักษาหูและการได้ยิน บัดนี้เครื่องช่วยฟังจำนวนดังกล่าวได้มีผู้ขอรับบริจาคครบจำนวนแล้ว  ซึ่งจะมีพิธีมอบในโอกาสต่อไป  จึงขอแจ้งให้ทราบมา ณ ที่นี้

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1429 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ชาวชุมชนร่วมแรง ร่วมใจส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ปร ะสบภัยสึนามิ ประเทศญีป่น
 พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2554 (ปี 4)
 น้ำใจจากคนจนสู่ชาวเฮติ
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 คณะท้นตแพทย์ไทย-ญี่ปุ่นร่วมแรง ร่วมใจรักษ์สุขภาพช่องปากเด็กยา กไร้
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound