>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี6
 

ขอ เชิญเยาวชนที่มีอายะระหว่าง 15-25 ปี ในชุมชนแออัดทั้งในเขตคลองเตยและเขตอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ส่งประวัติเพื่อเข้ารับเลือกรับพระราชทานโล่รางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2556  โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้

     1. ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
          -  มีผลการเรียนดี หรือความสามารถในด้านต่างๆ เด่นชัด
             เป็นที่ประจักษ์
          -  ได้รับรางวัลลเกียรตินิยม หรือได้รับการยกย่องจาก 
             สถาบันการศึกษา
          -  มีความประพฤติดี มีความสามารถ หรือความวิริยะภาค
             เพียรในกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านอย่าง
             เด่นชัดเป็นที่ประจักษ์

     2. ด้านสังคม /พัฒนาชุมชน
          -  มีผลงานด้านการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่น้อย
             กว่า 3 ปี ในประเด็นต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไข
             ปัญหายาเสพติดในชุมชน  การรักษาสิ่งแวดล้อมใน
             ชุมชน ศิลป วัฒนธรรม  เป็นต้น
          -  มีความเสียสละต่อชุมชน และส่วนรวม     
    
     3. ด้านคุณธรรม
          เป็นเยาวชนที่มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา หรือผู้มี
              พระคุณ
          -   เป็นเยาวชนที่มีความเสียสละต่อครอบครัว,ชุมชน
          -   มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตน
     
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น ต้องเข้ากิจกรรมค่าย 2 วัน 1 คืน  ในวันที่  12 -13 ตุลาคม 2556
  กำหนดพิธีรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติรางวัล
"เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ในวันเสาร์ที 9
พฤศจิกายน 2556 ณ มูลนิธิดวงประทีป ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-671-4045-8 ต่อ 109,120 คุณสัญชัย  ยำสัน และสามารถดาวโหลฺ์ดแบบเสนอชื่อได้ที่นี่ หมดเขต 30 กันยายน 56


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1196 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ศึกษาดูงาน เพิ่มพูน ความรู้ ด้านปาล์มน้ำมัน สนับสนุนโดย ELSEREINE 1 % CLUB
  ของขวัญจากใจสู่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
 ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 วอนยืดชีวิต “น้องอบอุ่น” ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 กีฬาสีกับกลุ่มนักศึกษานานาชาติ life works
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound