>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี6
 
                                                                   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโล่รางวัล "เยาวชนคนดี ต้น แบบของชุมชน" ปี 2556 (ปีที่ 6) แก่เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นทั้ง 3 ด้านๆ ละ 3 คน  โดยแบ่งเป็น ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง  ด้านคุณธรรม ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 56 ที่ผ่านมา  โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ให้เกี่ยรติเป็นประธาน ดร. นารี บุญธีรวง ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม นายวีรโชติ  พรสมหมาย กรรมการมูลธิดวงประทีป คณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  ผู้นำชุมชน แกนนำผู้ปกครอง เยาวชนในเขตคลองเตย เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง
      หลังจากที่ ศ.นพ.สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป กล่าวต้อนรับ ครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้ว  ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวเปิดงาน แสดงความยินดีและอัญเชิญโล่พระรานเพื่อมอบให้แก่เยาวชน ซึ่งในปีนี้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ได้แก่ นางสาวจินดารัตน์  มณีแก้ว,นางสาวธนัญชฏา  เหลืองประดับใจ, นางสาวภัทราวรินทร์  ผลสวัสดิ์  ด้านคุณธรรม ได้แก่
นางสาวสิธิชา  แสงมั่งมี,นายวัชรพล  ตรีเดช,นายปิยะพงษ์  ปันใจ  และด้านพัฒนาชุมชนและสังคม  ได้แก่ นายจตุรพร  ถาวรบัณฑิต,นางสาวภัทรวดี  ใจทอง, นายเอกชัย  จารย์ลี   อีกทั้งกรรมการตัดสินรางวัล และกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณชมเชยแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ อีก 18 คน ด้วย

   ก่อนการคัดเลือกเยาวชนเข้ารับโล่พระราชทานดังกล่าว  ทางทีมงานได้จัดค่ายกิจกรรมเยาวชนเป็นเวลา 2 วัน เพื่อการเรียนรู้ปัญหาของชุมชน สังคม การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้งสิ้น 25 คน เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 9 คนจะเป็นเยาวชนที่มาจากชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ และ 14 จังหวัดภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ด้วย
                                    (9 พฤศจิกายน 2556)
อ่านประวัติย่อของเยาวชนฯ ทั้ง 9 ได้ที่นี่


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1463 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา อีกทางเลือกของเยาวชนนิวัตน์สู่ ชีวิตใหม่
 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกแฝกให้เด็กๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 วันเด็กแห่งชาติ 2563
 เรื่องเล่าเดือนสิงหา ที่กาญจนบุรี
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound