>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงฯ
 
                          
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาให้คุณครูประทีปนำเยาวชนคนดี ต้นแบบ
ของชุมชน ประจำปี 56 เข้าเฝ้า เนิ่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา นับเป็นพระกรุณาธิคุณยิ่งแก่เยาวชน
และครอบครัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1488 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการ Matching Grant ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประเ ทศญี่ปุ่นระหว่างสโมสรโรตารีพระ นคร
 สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2555
 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 ความใฝ่ผัน แรงบันดาล เส้นทางชีวิตของครูประทีป
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูง านมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound