>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รางวัล Foreign Minister's Commendation for FY 2014
 
           

             เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ฯพณฯ Mr.Shigekazu Satoเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Mr.Osamu Isawa อัครราชทูตญี่ปุ่น ได้จัดพิธีมอบรางวัล “ Foreign Minister’s Commendation for FY 2014 ” ให้กับครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป

          โดยมีวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลในครั้งนี้ก็เพื่อเชิดชู   คุณความดี และความมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานเพื่อผู้ยากไร้ในสังคม รวมทั้งการจัด    กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ Mrs. Christine Schraner  Burgener  เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย , ฯพณฯ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง .   ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตประธานมูลนิธิฯ , ศาสตราจารย์เกียรติ  คุณ นายแพทย์สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ   Prof.Tatsuya Hata จากมหาวิทยาลัย  Kinki,  Mr.Minoru Fukuda ประธานบริษัท  Mitsui Oil   Exploration. Mr.Masayasu  Hirano ประธาน JETRO ,  Mr.Ono Shoji    ประธานองค์กรไทยริชโช ตลอดจนผู้แทนองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ . สื่อมวลชนญี่ปุ่นหลายสำนัก , รวมทั้งตัวแทนเยาวชนที่ประสบปัญหาและได้รับการบำบัดฟื้นฟู  และได้รับโอกาสทางการศึกษาจากมูลนิธิฯ จนสำเร็จและสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

           อนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มอบให้กับครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ครั้งนี้เปรียบเสมือนพลังในการสร้างความหวังให้แก่ผู้ยากไร้ทั้งในชุมชนแออัดและในสังคมไทย อีกทั้งเป็นการเชื่อมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

           ในนามของมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ Mr.Shigekasu Sato  เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น  Mr.Osamu Isawa อัครราชทูตญี่ปุ่น,และเจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่นทุกท่านที่ให้เกียรติจัดพิธีมอบรางวัลและงานเลี้ยง พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และแขกผู้เกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้

 


    


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 888 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2553
 ความฝันของอัญชิญฐา ทองสุข
 นักศึกษาพยาบาลจากญี่ปุ่นกับกิจ กรรมที่ศูนย์กาญจนบุรี
 Victoria University ประเทศออสเตรเลีย มาเยือนมูลนิธิ
 คณะทันตแพทย์จากประเทศญี่ป่นและ ไทยร่วมตรวจฟันเด็กในชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound