>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Zalora มอบเสื้อผ้า เครื่องใช้ให้เด็กยากไร้
 
                                       
   โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิดวงประทีปรับม
อบเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องใช้จากคุณนิญาดา วงศ์พรหมปรีดา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ของบริษัท Zalora ประเทศไทย โดยการประสานงานของคุณวิภาวี วงศ์สิริศักดิ์ โดยการบริจาคเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องใช้ครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 มูลนิธิดวงประทีปต้องขอขอบคุณบริษัท Zalora ประเทศไทย ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

วันที่ : 16/03/2560

อ่าน 904 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กลุ่มสตรีออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เยี่ยมน้องที่กาญจนบุรี
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนกลุ่มเยาวชนทุนกับคณะครู-นักเรียนนานาชาติซาอุดิอาราเบีย
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูง านมูลนิธิฯ
 เยาวชนร่วมรณรงค์ความรู้เรื่องเ อดส์
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound