>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญร่วมแสดงความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ
 

            เนื่องในสังคมปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเริ่มลดน้อยลง  อันเนื่องจากสภาพชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปจากอดีต  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่รัดตัว ความเร่งรีบของชีวิตมีมากขึ้น  เวลาให้กันมีน้อยลง   เด็กและผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว   
            มูลนิธิดวงประทีป โดยโครงการผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ฯ ขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเติมเต็ม  เสริมสร้างสุขภาพกาย – ใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม    ตระหนักถึงคุณงามความดีที่ผู้สูงอายุเคยสร้างคุณูปการเมื่อในอดีต  ด้วยการให้ความเคารพ  ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น  และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ไม่ถูกทอดทิ้ง มีเพื่อน มีความสุขในบั้นปลายชีวิต  พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ได้

            และในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นตรงกับวันที่  9  เมษายน  2558 นับเป็นปีที่ 24   ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมประมาณ   550     คน  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป,สรงน้ำพระสงฆ์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหาร มอบของขวัญให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้สูงวัยที่ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม จึงได้มีการมอบรางวัล “ผู้สูงวัยใจกุศล”  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2558  ด้วย
        ด้วยเหตุนี้มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบความรักความห่วงใยแด่ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยการสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย  ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอกรายละเอียด พร้อมสำเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านในภายหลัง)  ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพงานสงกรานต์ธารน้ำใจได้ที่ http://www.dpf.or.th/autopagev4/files/RCaaaLOMon113434.pdf


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 713 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปี 2560(ปีที่11)
 ค่ายครอบครัวอบอุ่น
 Rotary Club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเสริมก ารอ่านแก่น้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 คณะ “Sasso Japan" จากประเทศญี่ปุ่น กับการแสดง Yosakoi soran
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound