>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลครอบครัวของเด็กและเยาวชน
 

โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลครอบครัวของเด็กและเยาวชน 


 

วัตถุประสงค์ 

·       เพื่อให้เด็กไร้สัญชาติที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยมีหลักฐานแสดงบุคคลและมีบัตรประจำตัวประชาชน

·       เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดรวมทั้งบุคคลที่มีปัญหาทางด้านทะเบียนและบัตรได้เข้าถึงการให้บริการจากรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

·       เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนและบัตรได้รับการรับรองและเคารพในสิทธิในความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองของรัฐ

กลุ่มเป้าหมาย 

            เด็กและเยาวชนรวมทั้งบุคคลผู้มีปัญหาทางด้านทะเบียนและบัตรจำนวน ๒๐ คน ต่อ ปี

ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมาย ทนายใหญ่ 

โทร ๐๒-๖๗๑-๔๐๔๕-๘ ต่อ ๑๒๐วันที่ : 01/04/2559

อ่าน 2168 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลครอบครัวของเด็กและเยาวชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound