>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนปี 2559(ปี9)
 
       ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานโล่รางวัล
"เยาวชนคน ต้นแบบของ ชุมชน" ประจำปี 2559 นับเป็นปีที่ 9 ที่เยาวชนจากสถาบัน องค์กรต่างๆ ได้ส่งผลงานเข้าคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ทรง คุณวุฒิได้พิจารณาเลือกเยาวชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมในปีนี้ทั้งสิ้น 21 คน ผ่านการคัดเลือก 9 คนในด้านต่างๆ ดังนี้
  

     1. ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง หลักเกณฑ์ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี หรือเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองจนเกิดการเปลี่ยน
         แปลงใน ทางที่ดีต่อตนเองจนเห็นได้ชัด ได้แก่ นางสาวสุฑาสินี เหาะดอน , นางสาวลักษิกา ถาวงษ์กลาง ,
         นายนฤสรณ์ บุญศิริ 
       
 นางสาวสุฑาสินี 
   เหาะดอน
  นางสาวลักษิกา 
   ถาวงษ์กลาง
    นายนฤสรณ์ 
       บุญศิริ

     2. ด้านพัฒนาสังคม หลักเกณฑ์ เป็นผู้ที่ริเริมหรือมีส่วนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคม ชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
         ส่งผลให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของชุมชน สังคมนั้น ได้แก่ นางสาวหัทยา อัษรพรหม, นางสาว
         พิชญ์ธเนศ ศรีเสมอ , นางสาววิยะกาญจน์ ประวิทย์สกุล
     
   นางสาวหัทยา
     อักษรพรหม
นางสาวพิชญ์ธเนศ
    ศรีเสมอ
นางสาววิยะกาญจน์
    ประวิทย์สกุล

     3. ด้านคุณธรรม หลักเกณฑ์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูต่อบุผการี ผู้มีพระคุณ ได้แก่ นางสาวชลธิ
         ฌา แซ่เอี่ยว , นางสาวพัชราพร ปานเปีย , นางสาวกนกวรรณ พรหมสว่าง
     
นางสาวชลธิฌา
   แซ่เอี่ยว
 นางสาวพัชราพร
    ปานเปีย
 นางสาวกนกวรรณ
     พรหมสว่าง


      นอกจากหลักเกณฑ์โดยสังเขปที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้ผ่านพิจาณาทั้ง 3 ด้านต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการนั้นๆ มาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และนอกจากเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว สำหรับเยาวชนที่ไม่ผ่านการพในปีนี้ก็จะได้รับประกาศเกี่ยรติคุณด้วย พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเป็น ประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป
 

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 525 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว
 ลงเยี่ยมชุมชนการเคหะหนองจอก
 นักศึกษาWPI นำเสนองานวิจัยเพื่อความยั่งยืน
 วันคริสต์มาสกับเด็กๆ ในชุมชน
 มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน ้าที่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound