>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี56 ทั้ง 9 คน
 
เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2556
ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง
1. นส.จินดารัตน์  มณีแก้ว 2. นส.ธณัฐชฏา  เหลืองประดับใจ  3.นส.ภัทรวรินทร์  ผลสวัสดิ์
ด้านคุณธรรม
1. นส.สิธิชา  แสงมั่งมี  2. นายวัชรพล  ตรีเดช   3. นายปิยะพงษ์  ปันใจ
 ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม
1 นายจตุรพร  ถาวรบัณฑิต 2.นส.ภัทราวดี  ใจทอง 3. นายเอกชัย  จารย์ลี

วันที่ : 19/07/2561

อ่าน 476 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound