>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนคลองเตย
 โครงการอนุบาลดวงประทีป
 โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนคลองเตย
 โครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมูลนิธิดวงประทีป
 โครงการอนุบาลชุมชน
 โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่

 

โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนคลองเตย

ความเป็นมาจาก สภาพปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในหมู่เด็ก และเยาวชน มูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีโครงการสร้างผู้นำเยาวชนขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน หมู่เด็ก และเยาวชนในชุมชนแออัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530

นโยบาย

ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้เกิดการรวมตัวเป็นศูนย์เยาวชน เกิดพลังภาคี ของเยาวชนคลองเตยพัฒนา สร้างกลุ่มเยาวชนให้มีคุณภาพ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่มเยาวชน

วัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการรวมกลุ่มของเยาวชนจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชน  ปลูกจิตสำนึกของเยาวชนให้จัดกิจกรรมแบบร่วมคิด/ร่วมทำ/อย่างมีส่วนร่วมยกระดับความคิดของเยาวชน

พื้นที่ที่ทำงาน
พื้นที่ในชุมชนคลองเตย

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเยาวชนแกนนำคลองเตย และเยาวชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเยาวชนองค์กรภาคี เช่น เยาวชนผู้ประสบภัยสึนามิ เยาวชนเครือข่ายภาคอีสาน อายุตั้งแต่ 13 ปี ถึง 25 ปี

กิจกรรมด้านพัฒนา

จัดกิจกรรมค่าย, อบรม, สัมมนา, เสวนาให้ความรู้, จัดเวทีกิจกรรม ให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกิจกรรมเยาวชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

เครือข่าย เครือข่ายเยาวชนคลองเตย, เครือข่ายคณะทำงานเพื่อเด็ก, เครือข่ายสภาเยาวชน

สถิติ
กลุ่มเยาวชนแกนนำเครือข่ายเยาวชนคลองเตยจำนวน 60 คน กลุ่มเยาวชนร่วมกิจกรรม 500 คน

ปัญหาที่พบ
ปัญหาด้านชู้สาว และเพศในหมู่เยาวชน , ปัญหาค่านิยม วัตถุนิยมปัจจุบัน, ปัญหาด้านการศึกษา, ปัญหาด้านครอบครัวของเยาวชน, ปัญหาด้านเศรษฐกิจของเยาวชน
แนวทางแก้ไขปัญหา จัดการอบรมให้ความรู้, การฝึกอบรม, การศึกษา, ปลูกฝังค่านิยมในทางที่ถูกต้องให้กับกลุ่มหรือแกนนำเยาวชน

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่
สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำกิจกรรม เช่น
- จัดค่ายเยาวชน
- อุปกรณ์กีฬา
- การศึกษาดูงานของกลุ่มเยาวชน
- ให้องค์ความรู้ต่างๆ กับยาวชน

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการนี้ คือ นายสัญชัย ยำสัน

 

 วันที่ : 07/05/2555

อ่าน 1228 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting

 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound