>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีรับโล่พระราชทานรางวัล"เยาวชนคนดีฯ ปี60"
 
    
    นับเป็นปีที่ 10 ที่มูลนิธิดวงประทีป จัดพิธีรับโล่พระราชทาน เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2560    จากพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ อาคารมูลนิธิ  โดยได้รับเกียรติจากคุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

      
   โล่พระราชทาน เยาวชนคนดีต้นแบบของชุมชน  แบ่งออกเป็น 3 ด้านๆ ละ 3คน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ด้านคุณธรรม ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าค่ายเรียนรู้ชุมชนและเพื่อให้คณะกรรมการได้ทำความรู้จักกับน้องๆ ที่เข้าค่าย เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลด้านต่างๆ ของน้องแต่ละคนว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่
     

          นอกจากการแสดงของน้องเยาวชนแล้ว  ในวันนี้นายพชร ด่านประภา เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล ด้านคุณภาพ ได้ขึ้นเวทีแสดงความสามารถ ด้วยการแสดงอูกูเลเลพร้อมร้องเพลงได้อย่างไพเราะ

      
          คุณพงศ์เทพ ประธานในพิธีได้กล่าวให้ขอคิดไว้ว่า "....คนรวยกับคนจนในประเทศมีสิทธิ์ไม่เท่ากัน แต่ที่เท่ากันได้คือเรื่องการศึกษา เฉพาะฉะนั้นไม่สำคัญว่าเราเกิดที่ไหน แต่เราพัฒนาตนเองได้..."

           ส่วนคุณประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ  กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป ได้กล่าวว่า "....การทำความดีในด้านต่างๆจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและการทำความดีจะเป็นแบบอย่างกับเยาวชนทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมส่วนรวมต่อไป   

          ทั้งนี้มูลนิธิดวงประทีปต้องขอขอบคุณมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ และเราหวังว่าเยาวชนคนดีฯ เหล่านี้จะได้รับกำลังใจอย่างเต็มเปลี่ยมจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาร่วมให้กำลังใจในงาน ทำให้พวกเขาพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปวันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1260 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ท่านเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2552 ( ปี2)
 ถอดสรุปบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้น เสาร์เด็กได้อะไรกับกิจกรรมนี้
 ตามไปดูน้องๆ ร้กษ์สิ่งแวดล้อม
 สร้างสัมพันธ์วิทยากรชุมชนใหม่- เก่า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound