>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2561
 
     
       
      เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คุ
ณกิตติรัตน์ ณ ระนองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561 โดยในปีนี้มีนักเรียนทุนฯ เปฌยตัวแทนรับบทุนจำนวน 120 คนจาก 2,000 ทุน และยังมอบรางวัลให้กับนักเรียนทุนที่มีผลการเรียนดีมีเกรดตั้งแต่ 3.5 - 4.00 จำนวน 54 คน นักเรียนทุนที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 10 คน นัดเรียนทุนที่มีความกตัญญูกตเวที 10คน และเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน16คน
                    

     นอกจากพิธีมอบทุนในปีนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัล บ้านน่าอยู่ครอบครัวอบอุ่นให้กับชาวชุมชนที่เสียสละช่วยงานสังคม และมีครอบครับที่รักใคร่กลมเกรียวอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทรจำนวน 9 ครอบครัวด้วย
     และต้องขอขอบคุณโออิชิที่สนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารว่างให้ผู้ร่วมงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย


วันที่ : 21/10/2562

อ่าน 680 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรม "ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงบวก"
 ก้านกล้วย 2 รอบเพื่อเด็กด้อยโอกาส
 ท่านเอกอัครราชฑูตเกาหลีเยือนมูลนิธิฯ
 ชาวชุมชนร่วมแรง ร่วมใจส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ปร ะสบภัยสึนามิ ประเทศญีป่น
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2562
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound