>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ตอนที่ 35 เยาวชน 3 ชายแดนใต้
 

เยาวชน 3 ชายแดนใต้

เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้มาคลองเตย

ไฟล์แนบ ขนาด
เยาวชน3 ชายแดนใต้.pdf 534.27 KB

วันที่ : 26/07/2561

อ่าน 218 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ตอนที่ 44 15 ปีเรียนฟรีดัชนีชี้วัดออกกลางคันเด็กยากจน
ตอนที่ 44 15 ปีเรียนฟรีดัชนีชี้วัดออกกลางคันเด็กยากจน
จากผลสำรวจนักเรียนออกกลางคันปี 2550ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาสังกัด สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขต 178เขตพื้นที่การศึกษาจาก185เขตทั้งประเทศพบว่ามีนักเรียนออกกลางคันจำนวน 119,626คน
 ตอนที่ 38 175 ปี สัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
ตอนที่ 38 175 ปี สัมพันธ์ไทย-อเมริกัน
สัมพันธ์ทางทูตระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2376 ในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต อย่างเป็นทางการร่วมกันเมื่อ 18 มีนาคม สืบต่อกันมาถึงจนวันนี้
 ตอนที่ 11 "ศิลปะบำบัด กับจินตนาการล้ำเหลือของเด็กๆ"
ตอนที่ 11
ศิลปะ ช่วยฟื้นฟูจิตใจ สร้างจินตนาการณ์เด็กๆ ได้ ศาสตร์แห่งศิลปะบำบัด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound