>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และครอบครัว เยือนชุมชนแออัดคลองเตย
 
 

 

 

 

 

 

ท่านทูต Mr.Peter Haymond Charge’d’Affaires เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และครอบครัว ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชุมชนและเลี้ยงอาหารว่างแก่เด็กๆ พร้อมทั้งศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป เด็กๆ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน และโต้ตอบท่านทูตได้ สร้างความประทับใจให้แก่ท่านทูตเป็นอย่างมาก และท่านยังมอบหนังสือเรียนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรครูของทางโรงเรียนต่อไป
วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 173 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 เยาวชนต้นแบบของชุมชน
 มัดย้อมฉบับญี่ปุ่น
 ร่วมรำลึกการจากไป Rev. Shunyu Kuroda ผู้อุปการะคนสำคัญ
 โครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมู ลนิธิดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound