>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2562
 
 

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิดวงประทีปได้จัดพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจำปี 2562 (ปีที่ 12) จากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี คุณลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ได้แก่
1.นายณรงค์ชัย แสงอัคคี
2.นางสาวนคนันทินี ตันหงวน
3.นายณรงค์เทพ สมพร
ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน ได้แก่
1.นางสาวยุพา กันสร้าง
2.นายสหัสวรรษ สิงห์ลี
3.นางสาวสุพัตรา เพชรพวง
ด้านคุณธรรม ได้แก่
1.นายพิชาภพ เชาว์ติกานนท์
2.นางสาววรรณชา นครคำ
3.นางสาวประกายรัตน์ ดาวรัมย์
และเยาวชนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ทั้ง 6 คน มูลนิธิดวงประทีปขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน แกนนำผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาแสดงความยินดีกับเยาวชน ทั้งนี้พิธีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งมา ณ ที่นี้วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 248 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 The Sincere Group มาพบเด็กๆ ที่ดวงประทีป
 2 งานมหากุศล
 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ศไทยมอบเงินฯ รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ปีที่ 2
 เยาวชนคลองเตยเข้าพบท่านฑูตอาเจ นตินา
 ปีใหม่ที่ชุมพร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound