>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยมู ลนิธิดวงประทีป
 

ความเป็นมา ปัญหาหนึ่งของชุมชนแออัดคลองเตยก็คือ การเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ความประมาท หรือแม้หาสาเหตุไม่ได้  โดยเฉลี่ยแล้วจะเกิดขึ้นปีละ 5-6 ครั้ง  ในปี 2533 มูลนิธิดวงประทีปร่วมกับผู้นำชุมชนจัดตั้งโครงการ "คลองเตยต้านไฟ" โดยมีอาสาสมัครหมุนเวียนเปลี่ยนเข้าเวรยามระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย ในปี 2537 จึงเปลียนชื่อเป็น "ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยคลองเตย" โดยมูลนิธิฯ เป็นแกนในการประสานชุมชน    

นโยบาย  ส่งเสริมให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขอัคคึภัย

วัตถุประสงค์

1. เฝ้าระวังเหตุในชุมชนคลองเตยตลอด 24 ชั่วโมง

2. ดับเพลิง 

3. อบรมให้ความรู้เผยแพร่แก่อาสาสมัครในเรื่องการป้องกัน และดับเพลิง  

4.  ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 

5. ประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย

พื้นที่การทำงาน  ชุมชนในเขตคลองเตย 11 ชุมชน

กิจกรรมด้านพัฒนา  ไม่เพียงดูแลป้องกันอัคคีภัย ยังรวมถึงการช่วยเหลือในด้านอุทกภัย วาตภัย หรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุ  อีกทั้งการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครของศูนย์ และผู้สนใจด้วย

เครือข่าย  หน่วยบรรเทาชุมชนวัดคลองเตยใน,ชุมชนล๊อค 1-3, ชุมชนล๊อค 4-6, ชุมชนพัฒนาใหม่, ชุมชนโรงหมู, ชุมชนหลังคาร์ฟู, ชุมชนเจริญสุข, ชุมชนแสนสุข, ชุมชนแสนสบาย, ชุมชนร่มเกล้า, ชุมชนเทพประทาน

สถิติ  เฉลี่ยกรุงเทพจะเกิดอัคคีภัยประมาณ 100 กว่าราย/ปี ปัจจุบันมีอาสาสมัคร 300 คน

ปัญหาอุปสรรค 

1.  ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง 

2. ขาดแคลนอุปกรณ์ เนื่องจากมีราคาสูง

3. ขาดงบประมาณในการทำกิจกรรมต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไขปัญหา  รัฐควรให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ และการให้ความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่

1. สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิง

2. งบประมาณในการจัดค่ายอบรมเด็ก เยาวชนต้านไฟ และต้านยาเสพติด

3. งบประมาณในการอบรมชาวชุมชนในเรื่อง "การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน"

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือ นายดำรง  บุญยัง


วันที่ : 11/04/2557

อ่าน 1429 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เรื่องเล่าเดือนสิงหา ที่กาญจนบุรี
 iCARE Award 2014 โค้ชน้องเปลี่ยนโลก:Creative Intern Contest"
 เวทีร่วมวางแผนพัฒนาและรับรองประสิทธิผลโครงการของมูลนิธิดวงประทีป
 ครอบครัว ECHAVARRIA กับหนังสือใหม่ๆให้น้องศูนย์กาญ จนบุรี
 2 งานมหากุศล
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound