>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ลดภาวะติดเตียงให้น้อยลงพิมพ์ชื่อหัวข้อ
 

             จากการที่มูลนิธิดวงประทีปได้ลงสำรวจชุมชนอย่างละเอียดในช่วงโควิด-19 ระบาด  ทำให้เราเห็นความทุกข์ร้อนของคนในชุมชนได้ดีขึ้น ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้สูงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกคนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าไม่มากก็น้อย
            ในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา  มูลนิธิดวงประทีปนำโดยครูประทีป  อึ้งทรงธรรรม ฮาตะลงเยี่ยมบ้าน นำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และจากการพูดคุยทราบว่า ผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้มีสาเหตุมาจากโรคประจำตัว เครียด ทำงานหนัก ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควร
 จนนำมาสู่การล้มป่วยติดเตียง   และจากสถิตที่เราลงสำรวจพบว่าผู้ป่วยติดเตียงเป็นชายมากกว่าหญิงถึง 80 %
             ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงสำหรับคนยากไร้แล้วเป็นเรื่องใหญ่ ภาวะเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจะกับครอบครัวของใครก็ตาม
            การเป็นผู้ป่วยติดเตียงมักเกิดจากโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือตืบตันซึ่งมักเกิดขึ้นฉับพลัน หากเป็นแล้วก็ต้องดูแลรักษา   ซึ่งการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นเรื่องที่มีความทุกข์ทรมานทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลรวมถึงครอบครัว  ดังนั้นหากบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงก็ควรมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องสุขอนามัย และสิ่งของจำเป็น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น  นอกจากนี้ภาครัฐควรเพิ่มเงินสนับสนุนค่าครองชีพสำหรับผู้ป่วยติดเตียงให้มากกว่าที่จ่ายในปัจจุบันคือ 800.- บาทต่อเดือนด้วย
            ที่สำคัญกว่า คือ การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโดยเฉพาะการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง เช่น ความดัน เบาหวาน เป็นต้น     หน่วยงานด้านสาธารณสุขควรลงเยี่ยมชุมชนและจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างไรให้ไกลโรค  เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นผู้ป่วยติดเตียงให้น้อยลง

  

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 807 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ความเสียสละของ"ขวัญข้าว"
ความเสียสละของ
 ผู้สูงอายุกับการสู้ชีวิต
ผู้สูงอายุกับการสู้ชีวิต
 เปิดโลกทรรศ์ให้เด็ก 400 คน
เปิดโลกทรรศ์ให้เด็ก 400 คน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound