>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการทุนการศึกษา
 โครงการผู้สูงอายุ
 โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่
 โครงการทุนการศึกษา
 โครงการ นิทานคาราวาน
 โครงการอนุบาลชุมชน

 

 โครงการทุนการศึกษา

Submitted by admin on พฤ, 2006-12-14 19:59.

          

ความเป็นมา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แต่อุปสรรคทางการศึกษาของเด็กยากจนก็คือ การขาดทุนทรัพย์ จึงทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีป ก่อตั้งขึ้นปี 2521 จากการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนเพียง14 ทุน และเพิ่มมากขึ้นถึง 205,637 ทุนภายใน60 ปี มีเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถม-มัธยม-อาชีวะและอุดมศึกษา

นโยบาย
ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาความคิดให้กับเด็กและผู้ปกครอง ให้มีโอกาสและมีส่วนช่วย เหลือชุมชน และสังคม
                      

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่
     มีฐานะยากจนในระดับหนึ่ง
2. เพื่อการพัฒนาเด็กติดตามดูแลความประพฤติตลอดถึงการปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
     และสังคม
3. เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม โดยทางมูลนิธิฯ เป็นสื่อกลางในการประสาน ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ทำ
     งานสงเคราะห์ และพัฒนาโดยตรงไปยังเด็ก และครอบครัว

พื้นที่การทำงาน
1. จังหวัดกรุงเทพฯ พื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงชุมชนรอบนอก
2. จังหวัดกาญจนบุรี
3. จังหวัดนครราชสีมา
4. จังหวัดขอนแก่น
5. จังหวัดมุกดาหาร

 กลุ่มเป้าหมาย
1. เด็กนักเรียนอนุบาลดวงประทีป อายุ 2.5 - 6 ขวบ
2. เด็กนักเรียนยากจน ด้อยโอกาสในชุมชนแออัดคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง
3. เด็กอนุบาลศูนย์เด็กรัชดาบึงกุ่ม และเด็กนักเรียนพื้นที่ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ บึงกุ่ม เขตหนองจอก  กรุงเทพฯ
4. เด็กนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ต่างจังหวัดที่ให้บริการทุนการศึกษา  4 จังหวัด ได้แก่    จ.ขอนแก่น    จ. นครราชสีมา    จ.มุกดาหาร     จ.กาญจนบุรี  


หลักเกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มเป้าหมายมีดังนี้

1. กลุ่มเด็กยากจนและขาดแคลน ด้อยโอกาส เพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน
2. กลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยง
3. กลุ่มเด็กที่ครอบครัวหรือตัวเด็กบำเพ็ญประโยชน์ให้บริการชุมชน-สังคม 
4.มีผลการเรียน  เกรดเฉลี่ย 2.5ขึ้นไป 

กิจกรรมด้านพัฒนา
นอกจากการสนับสนุนทุนการศึกษา ยังมีการจัดกิจกรรมระหว่างปีของเด็กทุนฯ เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ด้านพัฒนาความคิด จิตใจ และการกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคีในกลุ่มเด็กด้วยกัน
1.บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ   
2.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชื่อว่า  เสาร์เว้นเสาร์ (ที่มูลนิธิดวงประทีป กรุงเทพฯ)

 

สถิติบริการทุน  ปีละ 2, 500 ทุน

ปัญหาที่พบบ่อย

1. ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการทุนการศึกษาทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
2. เด็กออกเรียนกลางคัน เนื่องมาขาดปัจจัยพื้นฐาน เช่น ค่าใช้จ่ายรายวัน เป็นต้น
3. อาสาสมัครที่จะช่วยด้านเอกสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นยังไม่เพียงพอ
4.เด็กขาดอุปกรณ์ช่วยทำงานที่ครูมอบหมายให้หรือทำการบ้าน เช่น อินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์
5. จิตอาสาที่เป็นครูในโรงเรียน

แนวทางการแก้ไขอุปสรรค
1. ขอรับบริจาคทุนการศึกษาและทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหาเด็กและครอบครัว
2. รับสมัครอาสาสมัครที่สนใจด้านการแปลเอกสารอังกฤษและญี่ปุ่น
3.โครงการจัดมุมที่มูลนิธิฯ พร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไว้สำหรับเวลาหลังเลิกเรียนและทำการบ้าน
4.จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กประจำเดือน

 

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่สนับสนุนทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง(ต่อปี)ตามระดับต่างๆ ดังนี้
อนุบาล - ประถมศึกษา 3,800 บาท
มัธยมต้น                  4,500 บาท
มัธยมปลาย               6,500 บาท
อาชีวะปวช. ปวส.       8,000 บาท
ปริญญาตรี               10,000 บาท

กรุณา คลิกแบบฟอร์มการสนับสนุนทุนการศึกษาและส่งมาที่   

Email: dpf.sponsorship@hotmail.com

สนับสนุนทุนการศึกษาแบบสงเคราะห์เฉพาะหน้าตามศรัทธา (แบบไม่ต่อเนื่อง) เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือในยามฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น เด็กและครอบครัวประสบอัคคีภัย เป็นต้น

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวสายรุ้ง  รักษาชอบ


ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด 14/5/2561


วันที่ : 07/05/2555

อ่าน 1166 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting

 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound