>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการฯที่ชุมพร
 

ความเป็นมา จากสภาพปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาร้ายแรงระบาดอย่างหนักในสังคม และทวีความรุ่นแรง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของขบวนการค้ายาเสพติด เยาวชนจึงตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้เท่าทัน มูลนิธิฯ จึงก่อตั้งโครงการนี้เมื่อปี 2529 เพื่อรองรับปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาเสพติด โดยจัดให้เด็กได้รับการบำบัดฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการใช้ธรรมชาติ บำบัด

นโยบาย ฟื้นฟูสภาพทั้งกาย ใจ และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อช่วยเหลือบำบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดโดยวิธีธรรมชาติ

2.เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประสบปัญหายาเสพติด ถูกทารุณกรรม ถูกละเมิดทางเพศ เร่ร่อนไร้ที่พึ่ง

3.ส่งเสริมการศึกษา แก่เยาวชนทุกรูปแบบ

4.รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด

5.สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองและสังคมทั่วไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความพร้อมกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข

พื้นที่การทำงาน ตั้งอยู่ที่ 55 ม.5 ต. ทุ่งคาวัด อ. ละแม จ. ชุมพร พื้นที่โครงการ 30ไร่ พื้นที่ทางการเกษตรเพื่อฝึกวิชาชีพ 161 ไร่

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนชาย อายุระหว่าง 13 - 25 ปี

เนื้อหา/รายละเอียดการทำงาน 1.บำบัดและฟื้นฟูเยาวชนที่ติดยาเสพติด 2.ส่งเสริมการศึกษาทั้งสายสามัญและวิชาชีพต่างๆ

เครือข่าย ทางศูนย์มีความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ

สถิติ เยาวชนส่วนใหญ่ที่ติดยาเสพติด อายุเฉลี่ยระหว่าง 16-18 ปี

ปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ปกครองไม่เข้าใจวิธีการในการบำบัดเท่าที่ควร

แนวทางแก้ไขปัญหา มีการจัดประชุมผู้ปกครอง,ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว

ท่านสามารถสนับสนุนโครงการนี้โดยกองทุนรวมเพื่อชีวิตใหม่ แบ่งเป็น

1.เพื่อพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็กทุนละ 1,000 บาท/ปี/คน

2. เพื่อสงเคราะห์เด็กพิเศษ ที่ต้องการได้รับการบำบัดเป็นกรณีพิเศษ 3,000 บาท/ปี/คน

3.เพื่อค่ายังชีพ เป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเด็ก 1,000 บาท/ปี/คน

4.เพื่อค่าอาหาร 1,500 บาท/ปี/คน

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายอนุ ; สง่าเรืองฤทธิ์   หัวหน้าโครงการฯ

 
 
 

  


วันที่ : 27/02/2566

อ่าน 407 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการฯที่ชุมพร
 โครงการฯที่กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound