>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2
 

นักการศึกษามาเลเซียมาเยี่ยมชมกิจกรรมด้านการศึกษาของมูลนิธิฯ 

      

  เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 มูลนิธิดวงประทีปได้รับเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำคณะ 
  ผู้บริหารของสำนักงานวิจัยและวางแผนทางการศึกษา(EPRD:Educational Planning and Research 
  Division) กระทรวงการศึกษาของประเทศมาเลเซีย และนักศึกษาของสำนักงานฯ จำนวน 12 คนเข้าเยี่ยมชมและ
  ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในชุมชนคลองเตย ซึ่งนักการศึกษาของประเทศมาเลเซียมีความสนใจใน
  เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสอาทิ เด็ก เด็กยาไร้ เด็กพิการ เป็นต้น  ซึ่งในการนี้ ศ.นพ. สันต์ หัตถี
  รัตน์ ประธานมูลนิธิฯให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามแลกเปลี่ยนกับกลุ่มนักการศึกษากลุ่มนี้อย่างเป็นกันเองวันที่ : 25/01/2555

อ่าน 5218 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 พี่ๆ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาทำกิจกรรมกับน้องๆ
 โรงเรียนเสนาธิการทหารกับน้องๆ อนุบาลดวงประทีป
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูงานมูลนิธิฯ
 พี่ๆจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมอบความสุขให้น้องๆในชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound