>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการฯที่กาญจนบุรี
 


ความเป็นมา
จากความสำเร็จในการช่วยเหลือเยาวชนชาย กอรปกับสภาพปัญหาของเยาวชนหญิงที่มีการติดยาเสพติดเริ่มมีมากขึ้น นอกจากปัญหาการติดยาเสพติดแล้ว เยาวชนหญิงยังพบปัญหาที่ที่รุนแรงซับซ้อนมากกว่าเยาวชนชาย เช่น การถูกละเมิดทางเพศจากคนใกล้ชิด หรือการถูกบังคับให้ค้าประเวณี เป็นต้น โครงการนี้จึงก่อเกิดขึ้นในปี 2539 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยในปีแรกมีเด็ก และเยาวชนหญิงในโครงการ 32 คน

นโยบาย ฟื้นฟูสภาพทั้งกาย ใจ และส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน

วัตถุประสงค์1.เพื่อช่วยเหลือบำบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติดโดยวิธีธรรมชาติ
2.เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่ประสบปัญหายาเสพติด ถูกทารุณกรรม ถูกละเมิดทางเพศ เร่ร่อนไร้ที่พึ่ง3.ส่งเสริมการศึกษา แก่เยาวชนทุกรูปแบบ
4.รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
5.สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ปกครองและสังคมทั่วไปในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาจิตใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความพร้อมกลับสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข

พื้นที่การทำงาน เลขที่ 39 ม. 6 บ้านทุ่งศาลา ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็กชาย อายุ 6-13 ปี และ เยาวชนหญิง อายุ 6-25 ปี


เนื้อหา/รายละเอียดการทำงาน
1. กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ดนตรีสากล หัตถกรรม เกษตร การประกอบอาหาร เบเกอรี่ เป็นต้น
2. การศึกษาในระบบ
3. สอนพี่ดูแลน้อง

เครือข่าย โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
สถิติ ในช่วงแรกให้เรียนประถม 14 คน
ปัญหาที่พบ เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงมีจำนวนจำกัด บางครั้งดูแลเยาวชนในเรื่องการเรียนการสอนไม่ทั่วถึง

แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดเจ้าหน้าที่ในการเรียนการสอนท่านสามารถสนับสนุนโครงการนี้โดย
กองทุนรวมเพื่อชีวิตใหม่ แบ่งเป็น
1.เพื่อพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาเด็กทุนละ 1,000 บาท/ปี/คน
2. เพื่อสงเคราะห์เด็กพิเศษ ที่ต้องการได้รับการบำบัดเป็นกรณีพิเศษ 3,000 บาท/ปี/คน
3. เพื่อค่ายังชีพ เป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเด็ก 1,000 บาท/ปี/คน
4. เพื่อค่าอาหาร 1,500 บาท/ปี/คน

ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางกิตติ์ระวี นิลจันทร์ศิริ


วันที่ : 27/02/2566

อ่าน 2291 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการฯที่กาญจนบุรี
 โครงการฯที่ชุมพร
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound