>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน
 

ความเป็นมา     นอก จากการให้ความช่วยเหลือทางด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชน การสงเคราะห์ผู้สูงอายุแล้ว  มูลนิธิเชื่อว่าพลังของคนในชุมชนเองเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในการ แก้ไขปัญหาของชุมชน  ในการทำกิจกรรมทุกประเภทในชุมชน  โดยเฉพาะการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน อาทิ ปัญหาการถูกไล่รื้อ เนื่องจากชุมชนแออัดส่วนใหญ่มักตั้งอยู่บนที่ดินของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือที่ดินของ เอกชน                                                                       

  การอพยพของคนจนจากต่างจังหวัดมีต่อเนื่องทุกปี เหตุผลหลัก คือ มาหางานทำ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน หรือใกล้แหล่งที่ทำกิน  สภาพความเป็นอยู่เป็นไปอย่างอัตคัดขัดสน  รวมทั้งมีปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย  มูลนิธิดวงประทีปได้มีโครงการส่งเสริมองค์กรชุมชนเมื่อปี 2528                     

นโยบาย   เพื่อเข้าไปสนับสนุนให้ชุมชน ได้รับรู้สิทธิพร้อมกับรวมตัวกันเป็นกลุ่มสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  

วัตถุประสงค์                                                                                                       

1. เพื่อช่วยพัฒนาทั้งศักยภาพและจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้นำ หรือคณะกรรมการชุมชนย่อยเหล่านั้นก้าวเดินไปอย่างถูกต้องและเหมาะ สม                                                                                        

2. เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ ได้คิดถึงขบวนการพัฒนาที่ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนและพัฒนาต่อ ไป                                                                            

พื้นที่ทำงาน  ชุมชนแออัดคลองเตย และชุมชนเครือข่ายประเวศ                                             

กลุ่มเป้าหมาย  ชาวชุมชนแออัดเขตประเวศ                                                                 

กิจกรรมด้านพัฒนา                                                                                                     

1.   การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทการไล่รื้อ โดยยืดหลักความเข้าใจ มนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง เพื่อเจรจากับเจ้าของที่ดิน หรือหน่วยงานรัฐ   เพื่อลดความเข้มข้นของการเจรจา และการต่อรอง                              

2.  การเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนา เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละชุมชน และเป็นการสร้างเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันและกันในด้าน อื่นๆ                                                                     

3.  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประจำวัน เช่น การให้ความรู้ และตระหนักถึงประโยชน์ของการออมทรัพย์ในรูปแบบสหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัย(ตาม เงื่อนไขโครงการบ้านมั่นคง)                                          

เครือข่าย  ชุมชนประเวศ                                                                                              

สถิติ  18 ชุมชน (มีแกนนำชุมชนละ 2 คน)                                                                       

ปัญหาที่พบ                                                                                                                  

1.  ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากขบวนการพัฒนาของรัฐ เช่น ปัญหาไล่รื้อที่อยู่อาศัย ยาเสพติด ปัญหาทางการศึกษา ปัญหาสาธารณูปโภค  ฯลฯ                                                                     

2.  การยอมรับในเกียรติ และศักดิ์ศรีของคนยากจนจากสังคม                                                    

3.  ปัญหาความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย                                                                                   

4.  ปัญหาสิ่งแวดล้อม                                                                                                    

แนวทางแก้ไขปัญหา  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องจริงใจในการแก้ไขปัญหาของคนยากจนอย่างจริง จัง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  ปัญหาทางการศึกษา  ปัญหาสาธารณูปโภค  เป็นต้น

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่  สิทธิขั้นพื้นฐานและความเป็นอยู่อย่างมีเกียรติ      

ป้จจุบันผู้รับผิดชอบโครงการคือ  นายการัน  เพิ่มลาภ


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 979 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักสังคมรุ่นใหม่เรียนรู้งานสัง คมและงานพัฒนา ภาคสนามกับมูลนิธิดวงประทีป
 เยาวชนหญิง 3 ชายแดนจังหวัดภาคใต้กับความประท ับต่อมูลนิธิดวงประทีป
 ขอเชิญบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 รางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปี 2560(ปีที่11)
 รวมพลเตรียมรับน้องหลังน้ำท่วม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound