>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ ถนนพระราม 4
 
  |


 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2552 เวลาประมาณ 13.45 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ ถนนพระราม 4 เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนชาวชุมชนได้รับความเสีย
หาย จำนวน
5 หลังคาเรือน 21 ครอบ ครัว และเพลิงได้ลุกไหม้ทำความเสียหายให้กับวังปลายนา ปัจจุบันชาวชุมชนอาศัยอยู่ที่เต้นท์ชั่วคราวด้านการช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ในการเจรจาเพื่อขอปลูกที่พักนที่ดินเดิมและขอความช่วยจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  เช่น กรมป้องกันฯ ตำรวจ สำนักงานเขต ฯลฯ

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 2598 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ปร ะสบภัย
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 เนชั่น แชลแนล ช่วยน้อง
 หมึกแดงแผลงรสที่อนุบาลดวงประที ป
 ค่ายครอบครัวอบอุ่น
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound