>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • โครงการเครื่องสนาม
 โครงการส่งเสริมองค์กรชุมชน
 โครงการอนุบาลดวงประทีป
 โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่
 โครงการทุนการศึกษา
 โครงการผู้สูงอายุ

 

ความเป็นมา      การจัดหาของเล่นให้กับเด็ก โดยที่ผู้ใหญ่เองก็ไม่รู้ว่าของเล่นชิ้นนั้นมันมีประโยชน์อย่างไร มีความปลอดภัยกับเด็กหรือไม่ บางชิ้นก็มีราคาแพง บางชิ้นก็เป็นเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพแต่ก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรให้กับเด็กได้มากมายนัก แต่ในกลุ่มคนทั่วไปและกลุ่มผู้ยากไร้แล้วการซื้อหาของเล่น หรือเครื่องเล่นสนามราคาแพงมาไว้เล่นนั้นคงจะเป็นเรื่องยากมากหากเทียบกับ เรื่องของปากท้องแล้วการเล่นนับว่าเป็นเรื่องรองลงไป ซึ่งในความเป็นจริงนั้นของเล่นหรือเครื่องเล่นสนามมีความสำคัญกับชีวิตของ เด็กมาก เพราะมันจะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การทรงตัว รวมทั้งภาวะทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นต้น   
                                
        นอกจากเด็กวัย 3-5 ขวบได้ใช้ประโยชน์แล้ว กลุ่มวัยรุ่นยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้ ดังนั้นโครงการ “เยาวชนบรรเทาสาธารณภัยทำเครื่องเล่นสนามพัฒนาสู่การทำเป็นอาชีพทางเลือก” จึงเป็นโครงการที่พัฒนากลุ่มเยาวชน โดยการเป็นอาสาสมัครในการจัดทำเครื่องเล่นสนามที่มีคุณภาพดีแต่ราคาย่อมเยา รวมทั้งมีความปลอดภัยในการใช้งานด้วย โดยจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญในการผลิต อาทิ ยางล้อรถยนต์นำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องเล่นสนามแบบต่างๆ ได้อย่างลงตัวและปลอดภัย
      กลุ่มเยาวชนอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ที่มีอยู่ในชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญในการทำที่สำคัญเยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตใจที่ดีงามอยู่แล้วหากได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านการผลิตเครื่อง เล่นสนามก็จะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาไปสู่การทำเป็นอาชีพให้กับตนเองได้ใน อนาคต 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อพัฒนาฝีมือและฝึกอาชีพให้กับเยาวชนบรรเทาสาธารณภัยร้อยละ 50
   2. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และช่วยเหลือชุมชนของตนองได้อย่างยั่งยืน 
       ร้อยละ 50
   3. เพื่อพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์                    
                                                                   
                                                                                    
พื้นที่เป้าหมาย  ชุมชนแออัดในเขตคลองเตย     
    ได้แก่ 
                   1. ชุมชนหัวโค้ง                           
                   2. ชุมชนล็อค 1-2-3                   
                   3. ชุมชนพัฒนา 70 ไร่                 
                   4. ชุมชนคลองเตยใน 
                   5. ชุมชนล็อค 4-5-6                     
                   6. ชุมชนพัฒนาใหม่ 
                   7. ชุมชนโรงหมู                            
                   8. ชุมชนร่มเกล้า 
                   9. ชุมชนน้องใหม่                       
                 10. ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มเป้าหมาย  เยาวชนอาสาสมัครบรรเทา
                           สาธารณภัย อายุ 16-25 ปี 

 

 กิจกรรมด้านการอบรม 
     1. จัดหลักสูตรในการอบรมด้านช่างร่วมกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(คลองเตย) 
     2. ส่งเยาวชนเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน อาทิ
                                 - ช่างเชื่อม                   - ช่างปูน 
                                 - ช่างเหล็ก                   - ช่างไม้ 
     3. จัดทำโมเดลเครื่องเล่นสนาม 
     4. ฝึกทำเครื่องเล่นสนามขนาดเหมือนจริง 5 แบบ ที่ทำจากวัสดุล้อยางรถยนต์เป็นหลัก 
     5. ประเมินผลการทำงาน 2 ครั้ง  
     6. สรุปบทเรียนการทำงาน และจัดทำรายงานส่งแหล่งทุน 


กิจกรรมด้านประเมินผล 
     1.  การประเมินผลภายในโครงการฯ 
     2.  ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าสายพัฒนา
          ชุมชน ,หัวหน้าโครงการฯ และ
           อาสาสมัครประจำโครงการ 
     3.  ประเมินผลกิจกรรมด้านการพัฒนา
           ข้อที่ 1-4
     4.  การประเมินผลภายนอก
     5.  ผู้ประเมิน คือ ครูจากโรงเรียนฝึก
           อาชีพ และชาวชุมชน 
     6.  ประเมินผลกิจกรรมด้านการพัฒนา
           ข้อที่ 1-4 

 

 

ความต้องการในการสนับสนุนโครงการได้แก่       
     หมวดจัดอบรม                             
         - ค่าเอกสาร / คู่มือ (35 ชุด * 200 บาท)                 =        7,000  บาท 
         - ค่าอุปกรณ์ (เหล็ก, ล้อยางรถยนต์, หิน, ทราย,ไม้, ฯลฯ) =   100,000  บาท 
         - ค่าวิทยากร (1 คน * 3 ชั่วโมง * 600 บาท * 45 วัน)=      81,000  บาท 
         - ค่าประสานงาน                                                 =         5,000  บาท 
         - ค่าอาหาร (45 วัน * 25 คน * 50 บาท)                 =      56,250  บาท

      หมวดเครื่องมือในการฝึกอบรม 
         - ค่าเครื่องมือในการทำชุดเครื่องเล่นสนาม 
             (เครื่องเชื่อม, เครื่องตัด, เครื่องเจาะ, เครื่องเจีย, เครื่องพ่นสีและถังลม, ปากกาบีบอัด, 
             สำหรับจับอุปกรณ์ในการตัดหรือเจีย, ครีม, ไขควง, บล็อก, ไฟฉายสปอตไลด์สำหรับอบสี, 
              ฯลฯ) 

 ปัจจุบันผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายดำรง บุญยัง


วันที่ : 07/05/2555

อ่าน 282 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting

 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254 e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound